Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2395. Sklep o potrditvi predlogov cen posameznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, stran 5653.

  
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12), 17. in 20. členom Odloka o koncesiji za opravljanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Piran (Uradni list RS, št. 68/19), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 66/12), Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Piran (Uradni list RS, št. 66/12) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 16. redni seji dne 17. septembra 2020 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Občinski svet Občine Piran potrjuje predloge cen posameznih storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki, ki so bili podani z:
a) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (OKOLJE Piran, d.o.o.),
b) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (Simbio, d.o.o.) in z
c) Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Simbio, d.o.o.),
ki so sestavni del tega sklepa.
2. 
Cene storitev posameznih obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki so sledeče:
A) ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV 
2.1 Cena za uporabnike iz gospodinjstev in uporabnike iz javne uprave in javnih storitev – ZiPg
2.1.1 Cena na kg storitev
CENA INFRASTRUKTURE
0,0019
EUR / kg
CENA STORITVE
0,1643
EUR / kg
CENA SKUPAJ
0,1662
EUR / kg
2.1.2 Cena na m3 storitev
CENA INFRASTRUKTURE
0,1492
EUR / m3
CENA STORITVE
9,9555
EUR / m3
CENA SKUPAJ
10,1047
EUR / m3
Cena za izvajanje storitev rednega programa zbiranja določenih vrst odpadkov se obračunava uporabnikom iz gospodinjstva na število oseb v gospodinjstvu, v skladu z merili za določitev minimalne količine storitev za uporabnike iz gospodinjstev iz poglavja 6.12 Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Piran iz 1. točke tega sklepa.
2.2 Cena zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev
CENA INFRASTRUKTURE
EUR / kg
CENA STORITVE
0,2683
EUR / kg
CENA SKUPAJ
0,2683
EUR / kg
Za izvajanje rednega programa zbiranja in prevoza biorazgradljivih odpadkov se vsem uporabnikom/gospodinjstvom obračuna minimalno 8,6821 kg mesečno, kar zanaša 2,3294 EUR na uporabnika na mesec.
V primeru, ko uporabnik/gospodinjstvo biološko razgradljive odpadke dokazljivo kompostira, se zbiranje le-teh ne obračuna.
CENA INFRASTRUKTURE
EUR / uporabnika
CENA STORITVE
2,3294
EUR / uporabnika
CENA SKUPAJ
2,3294
EUR / uporabnika
2.3 Cena za uporabnike iz dejavnosti (gospodarstva) – ZiPG
2.3.1 Cena na kg storitev
CENA INFRASTRUKTURE
0,0055
EUR / kg
CENA STORITVE
0,2746
EUR / kg
CENA SKUPAJ
0,2801
EUR / kg
2.3.2 Cena na m3 storitev
CENA INFRASTRUKTURE
0,4358
EUR / m3
CENA STORITVE
31,4234
EUR / m3
CENA SKUPAJ
31,8592
EUR / m3
B) OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
1 Cena na kg storitev
CENA INFRASTRUKTURE
0,02592
EUR / kg
CENA STORITVE
0,06111
EUR / kg
CENA SKUPAJ
0,08703
EUR / kg
Cena za izvajanje storitev obdelave nekaterih vrst komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom iz gospodinjstva na število oseb v gospodinjstvu, v skladu z merili za določitev minimalne količine storitev za uporabnike iz gospodinjstev iz poglavja 7.1.2, Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Piran iz 1. točke tega sklepa.
C) ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV 
1 Cena na kg storitev iz Elaborata koncesionarja
CENA INFRASTRUKTURE 
0,03024
EUR / kg
CENA STORITVE 
0,03948
EUR / kg
POLNA CENA na kg storitev
0,06972
EUR / kg
35 % cene/kg storitev (koncesionar zagotavlja 35 % delež odlaganja odpadkov, ki jih sprejme v obdelavo)
0,02440
EUR/kg
Cena za izvajanje storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se obračunava uporabnikom iz gospodinjstva na število oseb v gospodinjstvu, v skladu z merili za določitev minimalne količine storitev za uporabnike iz gospodinjstev iz poglavja 7.1.2, Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Piran iz 1. točke tega sklepa.
3. 
Cene, potrjene s tem sklepom, se obračunajo uporabnikom v skladu z določili Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja z odpadki v Občini Piran, podrobnimi določili tega sklepa ter v skladu z elaborati obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz 1. točke tega sklepa.
4. 
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
5. 
Za prejemnike denarne socialne pomoči po predpisih socialnega varstva v RS, lahko izvajalec v celoti ali delno odpiše obveznosti plačila storitev ravnanja z odpadki oziroma dovoli obročno plačilo.
6. 
Uporabnikom, ki imajo šoloobvezne otroke, lahko izvajalec v celoti ali delno odpiše obveznosti plačila storitev ravnanja z odpadki oziroma dovoli obročno plačilo, in sicer od vključno tretjega otroka dalje.
7. 
Osebam z začasnim/stalnim bivališčem v socialno-varstvenih zavodih lahko izvajalec javne službe v celoti ali delno odpiše obveznost plačila storitev ravnanja z odpadki.
8. 
Postopek uveljavitve pravic iz 5., 6. in 7. točke določi izvajalec javne službe.
9. 
Obračun javnih storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov opravi izvajalec javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, na podlagi pogodbe s koncesionarjem.
10. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se za storitve, opravljene od 1. 10. 2020 dalje.
Izvajalec javne službe mora objaviti potrjeno ceno na svoji spletni strani.
Št. 354-23/2017
Piran, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Visti la Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/93, 30/98), il Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/12), l’art. 17 e l’art. 20 del Decreto concernente la concessione per l'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 68/19), il Regolamento sulla metodologia di formazione dei prezzi per i servizi pubblici obbligatori erogati dalle aziende municipalizzate in osservanza della tutela ambientale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 87/12, 109/12, 76/17 e 78/19), il Regolamento concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/12), il Regolamento tecnico in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 66/12) nonché l'articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 16ª seduta ordinaria, il giorno 17 settembre 2020 approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano approva il tariffario per i servizi pubblici individuali di rilevanza economica relativi alla gestione dei rifiuti, come proposto nei seguenti documenti:
a) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani (OKOLJE Piran, d.o.o.-s.r.l.),
b) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani (Simbio, d.o.o.) e
c) L’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi al deposito dei residui della lavorazione o dello smaltimento dei rifiuti urbani (Simbio, d.o.o.),
che sono parte integrante della presente Delibera.
2. 
Le tariffe per i servizi pubblici individuali di rilevanza economica relativi alla gestione dei rifiuti sono le seguenti:
A) RACCOLTA DI ALCUNI TIPI DI RIFIUTI URBANI 
2.1 Tariffa per le utenze dei nuclei familiari e gli utenti del settore della pubblica amministrazione e dei servizi pubblici – ZiPg
2.1.1 Costo per kg del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 
0,0019
EUR / kg
COSTO SERVIZIO 
0,1643
EUR / kg
COSTO TOTALE
0,1662
EUR / kg
2.1.2 Costo per m3 del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 
0,1492
EUR / m3
COSTO SERVIZIO 
9,9555
EUR / m3
COSTO TOTALE
10,1047
EUR / m3
Il prezzo per lo svolgimento del programma ordinario di raccolta delle rispettive tipologie di rifiuti viene computato per le utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli stessi, in conformità con i criteri per determinare la quantità minima di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 6.12 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano di cui al punto 1 della presente Delibera.
2.2 Costo della raccolta dei rifiuti biodegradabili dai nuclei familiari.
COSTO INFRASTRUTTURA 
EUR / kg
COSTO SERVIZIO 
0,2683
EUR / kg
COSTO TOTALE
0,2683
EUR / kg
Per lo svolgimento del programma ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili viene addebitato agli utenti/nuclei familiari un minimo di 8,6821 kg al mese, il che ammonta a 2,3294 EUR per utente al mese.
Nel caso in cui l’utente/nucleo familiare sottoponga i rifiuti domestici biodegradabili a compostaggio, che deve essere dimostrabile, la raccolta degli stessi non è conteggiata.
COSTO INFRASTRUTTURA 
EUR / utente
COSTO SERVIZIO 
2,3294
EUR / utente
COSTO TOTALE
2,3294
EUR / utente
2.3 Tariffa per gli utenti (settore aziendale) – ZiPG:
2.3.1 Prezzo per kg del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA
0,0055
EUR / kg
COSTO SERVIZIO
0,2746
EUR / kg
COSTO TOTALE
0,2801
EUR / kg
2.3.2 Prezzo per m3 del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA
0,4358
EUR / m3
COSTO SERVIZIO
31,4234
EUR / m3
COSTO TOTALE
31,8592
EUR / m3
B) TRATTAMENTO DELLE RISPETTIVE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI
1 Prezzo per kg del servizio
COSTO INFRASTRUTTURA 
0,02592
EUR / kg
COSTO SERVIZIO 
0,06111
EUR / kg
COSTO TOTALE
0,08703
EUR / kg
Il prezzo per la prestazione del servizio di raccolta delle rispettive tipologie di rifiuti urbani viene computato per le utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli stessi in conformità con i criteri per determinare la quantità minima di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 7.1.2 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano di cui al punto 1 della presente Delibera.
C) SMALTIMENTO DEI RESIDUI OVVERO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 
1 Prezzo per kg del servizio di cui all’Elaborato del concessionario
COSTO INFRASTRUTTURA 
0,03024
EUR / kg
COSTO SERVIZIO 
0,03948
EUR / kg
PREZZO PIENO per 
kg di servizi
0,06972
EUR / kg
35 % costo/kg servizio 
(il concessionario garantisce 
un tasso del 35 % relativo allo smaltimento dei rifiuti accettati per il trattamento)
0,02440
EUR/kg
Il prezzo per la prestazione del servizio di smaltimento dei residui ovvero smaltimento dei rifiuti urbani viene computato per le utenze dei nuclei familiari per numero di persone negli stessi in conformità con i criteri per determinare la quantità minima di servizi per le utenze dei nuclei familiari di cui al capitolo 7.1.2 dell’Elaborato concernente la formazione delle tariffe per l’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica relativi alla raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani nel Comune di Pirano di cui al punto 1 della presente Delibera.
3. 
Le tariffe approvate con la presente Delibera vengono addebitate agli utenti conformemente alle disposizioni del Regolamento concernente il sistema tariffario per la commisurazione del servizio di gestione dei rifiuti nel Comune di Pirano, le disposizioni specifiche della presente Delibera e in conformità con gli elaborati dei servizi pubblici di rilevanza di cui al punto 1 della presente Delibera.
4. 
Tutte le tariffe sono da intendersi IVA esclusa.
5. 
Ai destinatari degli interventi di assistenza economica, erogati ai sensi delle norme in materia di sicurezza sociale della Repubblica di Slovenia, l'operatore può cancellare in tutto o in parte l'obbligo di pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti, rispettivamente può consentire loro il pagamento rateale.
6. 
Agli utenti con figli in età scolare a carico, l'operatore può cancellare in tutto o in parte il loro obbligo di pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti, rispettivamente può consentire loro il pagamento rateale, e cioè a partire dal terzo figlio, compreso.
7. 
Alle persone aventi residenza o dimora negli istituti di previdenza sociale, l'operatore del servizio pubblico può cancellare in tutto o in parte il loro obbligo di pagamento dei servizi di gestione dei rifiuti.
8. 
La procedura per l'esercizio dei diritti di cui ai punti 5, 6 e 7 è stabilita dall’erogatore del servizio pubblico.
9. 
Il calcolo dei servizi pubblici relativi al trattamento di alcuni tipi di rifiuti urbani e allo smaltimento dei residui ovvero allo smaltimento dei rifiuti urbani viene effettuato dall’erogatore del servizio pubblico di raccolta di alcuni tipi di rifiuti urbani in base al contratto con il concessionario.
10. 
La presente Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, mentre si applica per la fatturazione dei servizi prestati dal 1⁰ ottobre 2020 in poi.
L’erogatore del servizio pubblico ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web il tariffario approvato.
N. 354-23/2017
Pirano, 17 settembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost