Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Ob-2956/20, Stran 2066
Direktorica na podlagi sklepa Nadzornega sveta z dne 23. 9. 2020 skladno z 58. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice srednje šole
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice srednje šole Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje (prej: najmanj visokošolska izobrazba),
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na srednješolskih programih Izobraževalnega centra Geoss d.o.o.,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja srednješolskih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. za mandatno obdobje.
Kandidat/ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje srednješolskih programov Izobraževalnega centra Geoss d.o.o. ter usposobljenost za delo z računalnikom, izkazane delovne uspehe pri pedagoškem in drugem delu, iz katerih izhaja, da bo kandidat/ka lahko uspešno opravljal dela in naloge.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za mandat 5 let. Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas 5 let, s pričetkom mandata 9. 1. 2021. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj srednje šole za krajši delovni čas 15 ur tedensko.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: »Nadzorni svet Izobraževalni center Geoss d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija«, z oznako: »Prijava na razpis za Ravnatelja srednje šole« pošljete:
Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom dela za mandatno obdobje in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: overjeno kopijo diplome/spričevala (overjena pri notarju ali upravni enoti), potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, potrdila o pridobljeni pedagoški izobrazbi in dokazila o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ), potrdilo o opravljeni ravnateljski šoli/ravnateljskem izpitu, overjeno kopijo odločbe o nazivu, druga potrdila) ter original potrdila o nekaznovanosti (od Ministrstva za pravosodje) in potrdilo o neuvedenem kazenskem postopku (od pristojnega Okrajnega sodišča), staro največ 30 dni.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat pisno pozvan, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Izobraževalni center Geoss d.o.o.

AAA Zlata odličnost