Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

Ob-2958/20, Stran 2067
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in sklepa Sveta Zavoda Vrtca Kurirček Logatec z dne 22. 9. 2020 se razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 2. 2021, oziroma ob pravnomočnem končanju postopka imenovanja ravnatelja vrtca.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec, s pripisom Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.
Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi,
– potrdilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah),
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec 

AAA Zlata odličnost