Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2383. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj, stran 5644.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 30/17 – UPB1) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 18. redni seji dne 16. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko 1535 za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu zemljišča parc. št. 143/1, k.o. Pševo, ki se po določilih Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 9/16 – teh. popr., 63/16 – obv. razlaga, 20/17, 42/17 – popr., 63/17 – popr., 1/18 – obv. razlaga, 23/18 – popr., 41/18 – popr., 76/19) nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) RA 6.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se prilagodi in določi natančna oblika in velikost območja stavbnih zemljišč, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve enota urejanja prostora RA 6 v Mestni občini Kranj, št. 3824, ki ga je v oktobru 2019 izdelal Arhiteka, d.o.o., tako da se območju izvzema (220,19 m2) spremeni namenska raba iz A(sk) v K2 in se ga priključi enoti urejanja prostora SH 8/22, območju širitve (336,39 m2) pa se spremeni namenska raba iz K2 v A(sk) in se ga priključi enoti urejanja prostora RA 6.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
Pred gradnjo hleva je potrebno izvesti načrtovani premik SN elektrovoda skladno s projektom »20kV in 0.4kV kablovod Rakovica–Zabukovje«, št. 7521/18, Elektro Gorenjska, d.d.
3. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-66/2019-21
Kranj, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost