Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2414. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica, stran 5669.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 13. redni seji dne 23. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica 
1.člen
(1) S tem odlokom Občina Miren - Kostanjevica ustanavlja na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: Svet) in določa naloge ter sestavo sveta.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen 
(1) Svet deluje kot posvetovalno telo občinskega sveta
(2) Svet ima 8 članov. Njihov mandat traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
(3) Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– 1 predstavnik občinske uprave,
– 1 predstavnik vzgojno izobraževalnih organizacij,
– 1 predstavnik medobčinskega inšpektorata in redarstva,
– 1 predstavnik policije,
– 1 predstavnik upravljavcev cest in drugih izvajalcev,
– po en predstavnik vsake izmed treh volilnih enot v Občini Miren - Kostanjevica (Bilje, Miren ter Kostanjevica na Krasu) in jih predlagajo posamezne krajevne skupnosti, ki te volilne enote sestavljajo.
3. člen 
(1) Člane sveta imenuje občinski svet. Kandidate občinskemu svetu predlaga Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov organizacij in institucij iz 2. člena tega odloka.
(2) Svet ima predsednika in podpredsednika. Svet na prvi redni seji izmed svojih članov z večino glasov imenuje predsednika in podpredsednika.
(3) Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
(4) Strokovne in administrativno-tehnične naloge za potrebe sveta zagotavlja občinska uprava.
(5) Svet lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju Komisijo za tehnično urejanje prometa ter tudi druge predstavnike, ki niso člani Sveta.
4. člen 
Svet opravlja v okviru svojih pristojnosti zlasti naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet, republiškim Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu drugih lokalnih skupnosti ter z drugimi organi, organizacijami in društvi, ki lahko neposredno ali posredno vplivajo na prometno varnost.
5. člen 
Za delo sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, ki se nanašajo na delo odborov in komisij občinskega sveta ter skupnih delovnih teles občinskega sveta in župana.
6. člen 
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu se zagotovijo s proračunom Občine Miren - Kostanjevica ter iz drugih sredstev za ta namen.
7. člen 
Svet je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu, kateremu enkrat letno poroča o svojem delu.
8. člen 
Za delo članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe veljavnega Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov sveta krajevnih skupnosti ter članov drugih občinskih organov Občine Miren - Kostanjevica.
9. člen 
Prvo sejo imenovanih članov Sveta skliče župan Občine Miren - Kostanjevica in jo vodi do izvolitve predsednika.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2020-2
Miren, dne 23. septembra 2020
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost