Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2407. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič, stran 5661.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09, – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Pravilnika o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 28/11 in 61/17 – ZUreP-2), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 34/09, 26/10, 90/12, 92/13), Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) ter 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 14. redni seji dne 17. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič 
1. člen 
Spremeni se 4. člen, tako, da se glasi:
»(1) Območja javnega vodovoda so, skladno s 7. in v povezavi z 9. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo, prikazana na temeljni topografski karti, ki je priloga 1 temu odloku.
(2) Javna služba v Občini Tržič, po območjih javnega vodovoda iz 1. točke prvega odstavka 7. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo, se izvaja iz naslednjih vodovodnih sistemov:
1. Vetrno (ID 1853),
2. Ljubelj (ID 1082),
3. Brezje (ID 1084),
4. Mestno zajetje (ID 1085),
5. Žegnani studenec (ID 1086),
6. Črni gozd (ID 1087),
7. Dolina (ID 1519),
8. Preska (ID 1520),
9. Jelendol (ID 1789),
10. Paloviče (ID 2973).«
2. člen 
Nova priloga 1 nadomesti priloge od 1-11 obstoječega odloka.
3. člen 
Ostali členi ostanejo nespremenjeni in v uporabi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2019
Tržič, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti