Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2390. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 in C3), stran 5648.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 15. seji dne 21. 9. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (za dela prostorskih enot P3 in C3) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče, ki obsega naslednje parcele v katastrski občini 1727 Poljansko predmestje: 172/29, 172/30, 172/31, 172/34, 172/35 in 172/36, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) PL-94 s podrobnejšo namensko rabo PC (površine pomembnejših cest) in delu EUP PL-132 s podrobnejšo namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 7/22 Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roška cesta (Uradni list RS, št. 40/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN) in se nahaja v delih prostorskih enot P3 in C3.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev iz:
– 9. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »PROSTORSKA ENOTA P3«, ki določa, da je v pritličju poslovno- stanovanjskega objekta D obvezen javni program, in sicer tako, da je javni program obvezen v obsegu najmanj 40 % bruto tlorisnih površin pritličja;
– 12. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »PROSTORSKA ENOTA P3«, ki v zvezi z oblikovanjem objekta D določa, da naj bo poudarjena vertikalna členitev fasade, in sicer tako, da je členitev fasade lahko poudarjena vertikalno, horizontalno ali kot kombinacija vertikalne in horizontalne členitve;
– 28. člena OPPN, odstavka pod podnaslovom »1. Tlorisni gabariti objektov«, ki določa, da se tlorisni gabariti objekta smejo spremeniti do ± 2 %, vendar ne več kot za + 2,00 m, razen vzhodne strani objekta A in strani objekta D proti Strupijevem nabrežju, ki ne smeta biti preseženi, in sicer tako, da tlorisne gabarite objekta D proti Strupijevem nabrežju lahko presegajo balkoni, ki lahko segajo največ do meje s prostorsko enoto C3.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1584
Št. 35050-7/2019-40
Ljubljana, dne 21. septembra 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost