Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2394. Odlok o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2020, stran 5650.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2020, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 16. redni seji dne 17. septembra 2020.
Št. 410-3/2019
Piran, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 16. redni seji dne 17. septembra 2020 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Piran za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
V EUR
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
32.028.721,08
 
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
25.114.263,24
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
18.168.464,00
700
Davki na dohodek in dobiček
9.306.464,00
703
Davki na premoženje
4.955.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
3.907.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
6.945.799,24
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
5.280.559,21
711
Takse in pristojbine
30.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
355.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
14.500,00
714
Drugi nedavčni prihodki
1.265.740,03
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
650.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
650.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
500,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
500,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
6.263.957,84
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.306.153,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
3.957.804,84
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
37.772.687,89
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
7.609.920,48
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.516.549,60
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
393.020,40
402
Izdatki za blago in storitve
4.134.850,48
403
Plačila domačih obresti
56.000,00
409
Rezerve
509.500,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
12.877.610,62
410
Subvencije
786.130,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.259.618,76
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
2.603.366,01
413
Drugi tekoči domači transferi
5.228.495,85
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
16.147.473,79
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
16.147.473,79
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.137.683,00
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
139.100,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
998.583,00
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0 – 2.0
–5.743.966,81
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
9.500,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
9.500,00
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
1.307.902,21
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
1.307.902,21
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(4.0–5.0)
–1.298.402,21
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
3.942.411,00
500
Domače zadolževanje
3.942.411,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
811.734,00
550
Odplačila domačega dolga
811.734,00
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH 
–3.911.692,02
(1+4+7-2-5-8)
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7–8)
3.130.677,00
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
5.743.966,81
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2019
3.916.000,00
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2019
Piran, dne 17. septembra 2020
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
di variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 16a seduta del 17 settembre 2020.
N. 410-3/2019
Pirano, 24 settembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo consolidato ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo consolidato ufficiale, 35/17 e 43/18), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 16ª seduta ordinaria, il giorno 17 settembre 2020 approva il seguente
D E C R E T O 
di variazione al bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020 
L’articolo 2 del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 10/20), è modificato come segue:
IN EURO
Gruppo / Sottogruppo di conti
Bilancio 
per il 2020
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
32.028.721,08
 
ENTRATE CORRENTI (I+II)
25.114.263,24
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE
18.168.464,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
9.306.464,00
703
Imposte sul patrimonio
4.955.000,00
704
Imposte nazionali sui beni 
e sui servizi
3.907.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
6.945.799,24
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
5.280.559,21
711
Tasse e contribuzioni
30.000,00
712
Ammende ed altre pene pecuniarie 
355.000,00
713
Ricavi dalla vendita di beni 
e servizi
14.500,00
714
Altre entrate extratributarie
1.265.740,03
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
650.000,00
722
Ricavi dalla vendita di terreni ed immobilizzazioni immateriali 
650.000,00
IV.
73
DONAZIONI
500,00
730
Donazioni da fonti nazionali
500,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
6.263.957,84
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche 
2.306.153,00
741
Fondi trasferiti dal bilancio statale, derivanti dal bilancio dell'unione europea 
3.957.804,84
2.0
SPESE (40+41+42+43)
37.772.687,89
I.
40
SPESE CORRENTI
7.609.920,48
400
Salari ed altre retribuzioni ai dipendenti
2.516.549,60
401
Contributi previdenziali 
e assistenziali a carico dei datori di lavoro 
393.020,40
402
Spese per beni e servizi
4.134.850,48
403
Interessi passivi su piazza nazionale 
56.000,00
409
Riserve
509.500,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
12.877.610,62
410
Sovvenzioni
786.130,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari 
4.259.618,76
412
Trasferimenti a favore 
di organizzazioni ed istituzioni 
non profit
2.603.366,01
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
5.228.495,85
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
16.147.473,79
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
16.147.473,79
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO
1.137.683,00
431
Trasferimenti di investimento 
a favore di persone fisiche 
e giuridiche non fruitori di bilancio 
139.100,00
432
Trasferimenti di investimento a favore di fruitori di bilancio 
998.583,00
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 
1.0–2.0 
–5.743.966,81
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI E DEGLI INVESTIMENTI
4.0 
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
9.500,00
751
Vendita di quote di capitale
9.500,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
1.307.902,21
441
Aumento quote di capitale e investimenti
1.307.902,21
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0–5.0)
–1.298.402,21
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
3.942.411,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
3.942.411,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
811.734,00
550
Restituzione debiti assunti in ambito nazionale
811.734,00
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI
–3.911.692,02
(1+4+7-2-5-8)
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7–8)
3.130.677,00
11.0
FINANZIAMENTO NETTO 
(6+10-9)
5.743.966,81
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2019
3.916.000,00
Articolo 2 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-3/2019
Pirano, 17 settembre 2020
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost