Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

800. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B)

Odloki

801. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1)
802. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1)

Drugi akti

799. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019)

OBČINE

Šempeter-Vrtojba

803. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2019
804. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba
805. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter - Vrtojba in Občino Miren - Kostanjevica
806. Sklep o predlogu spremembe poteka meje med Občino Šempeter - Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica

Šentjur

807. Sklep o spremembi cene storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Šentjur
808. Sklep o spremembi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur

Šmartno pri Litiji

809. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020
811. Sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za posamezne objekte
812. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost