Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

812. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2331.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17), ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2041/5, ID znak parcela 1846 2041/5, k.o. 1846 Liberga,
– parc. št. 2061/2, ID znak parcela 1846 2061/2, k.o. 1846 Liberga,
– parc. št. 2040/4, ID znak parcela 1846 2040/4, k.o. 1846 Liberga,
– parc. št. 2040/6, ID znak parcela 1846 2040/6, k.o. 1846 Liberga,
– parc. št. 1931/16, ID znak parcela 1849 1931/16, k.o. 1849 Vintarjevec,
– parc. št. 1931/11, ID znak parcela 1849 1931/11, k.o. 1849 Vintarjevec,
– parc. št. 1931/15, ID znak parcela 1849 1931/15, k.o. 1849 Vintarjevec,
ki so v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
II 
Na nepremičninah v lasti Občine Šmartno pri Litiji:
– parc. št. 1196/10, ID znak parcela 1852 1196/10, k.o. 1852 Poljane,
– parc. št. 1196/11, ID znak parcela 1852 1196/11, k.o. 1852 Poljane,
– parc. št. 1196/12, ID znak parcela 1852 1196/12, k.o. 1852 Poljane,
– parc. št. 1932/4, ID znak parcela 1849 1932/4, k.o. 1849 Vintarjevec,
se ukine status grajenega javnega dobra in se iz zemljiške knjige izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
III 
Nepremičnine iz točke I tega sklepa postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
IV 
Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra iz zemljiške knjige, ostane pri nepremičninah iz točke II tega sklepa vknjižena lastninska pravica na ime in v korist: Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-26/2006-49, 466-5/2018-14, 466-8/2018-11, 466-49/2008-145, 466-36/2017-20, 466-69/2008-138
Šmartno pri Litiji, dne 22. marca 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.