Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

810. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020, stran 2330.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1, Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za programsko obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 38/16) se črta 5. člen in se nadomesti z besedilom:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
UKREP 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi 
s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore 
UKREP 4: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih krajev
Ostali ukrepi občine
UKREP 5: Podpora delovanju društev 
s področja kmetijstva, gozdarstva 
in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja 
s področja javnih financ).
2. člen 
Doda se nov 18. člen, ki se glasi:
»UKREP 4: Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev 
Namen ukrepa je pokrivati operativne stroške cestnega tovornega prometa na odročnih, razpršenih območjih občine.
(1) Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih.
(2) Predmet podpore:
– financiranje stroškov tovornega prometa za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
(3) Upravičenci:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(4) Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora predložiti dokazilo o opravljenem tovornem prometu na odročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj;
– letno število prevozov;
– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovornega prometa, skladno s področno zakonodajo.
(5) Upravičeni stroški
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer v odročnih krajih.
(6) Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek 100.000 EUR/upravičenca oziroma na enotno podjetje v kateremkoli obdobju treh poslovnih let, kot je določen za dejavnosti cestnega tovornega prometa.
(7) Občina bo znesek pomoči za ukrep in območja, ki so upravičena do podpore (odročna območja) določila z javnim razpisom.
(8) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(9) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
– izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 13. člena tega pravilnika.
(10) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.«
3. člen 
Besedilo »UKREP 4« v dosedanjem 18. členu, ki postane 19. člen, se nadomesti z besedilom: »UKREP 5«.
4. člen 
Dosedanji 18. člen postane 19. člen. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01/2016
Šmartno pri Litiji, dne 21. marca 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.