Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1752/19, Stran 625
Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ul. 9, 5000 Nova Gorica, na podlagi sprejetega sklepa 18. redne seje Sveta zavoda Gimnazije Nova Gorica, ki je potekala dne 21. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo dne 27. 9. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica, Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Vloge morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu mandat preneha po zakonu),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence (izda Ministrstvo za pravosodje, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda vsako sodišče prve stopnje s splošno pristojnostjo v RS, ob oddaji vloge potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Svet zavoda ne bo obravnaval prepozno prispelih vlog. V primeru, da kandidat/-ka v določenem roku svoje prijave ne dopolni z dokumenti, ki dokazujejo, da izpolnjuje z zakonom določene pogoje za zasedbo delovnega mesta, se šteje, da je svojo prijavo umaknil/-a. Vloga bo štela za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku od dneva objave razpisa.
Svet zavoda Gimnazije Nova Gorica