Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

813. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK)

Sklepi

814. Sklep o imenovanju ministrov
815. Sklep o razrešitvi predsednika Državne volilne komisije
816. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
817. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članici Programskega sveta RTV Slovenija

Drugi akti

818. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

896. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
897. Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka
898. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

MINISTRSTVA

819. Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
820. Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole
821. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2019
899. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

822. Poročilo o gibanju plač za januar 2019
823. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2019
900. Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
901. Akt o spremembah Akta o določitvi metodologije za določanje cen sistemskih storitev

OBČINE

Bovec

889. Odlok o proračunu Občine Bovec za leto 2019

Brezovica

824. Odlok o oskrbi s pitno vodo

Brežice

825. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
826. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SDOPN5)
827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice
828. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2019
829. Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Brežice in Občino Kozje

Črnomelj

830. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018
831. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Loka«

Dobje

832. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2019

Dolenjske Toplice

833. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019

Grosuplje

834. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Grosuplje
835. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Jurček Mala vas
836. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Malček Veliko Mlačevo
837. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Kobacaj Grosuplje
838. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmarje - Sap
839. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo Sonček Grosuplje

Hrpelje-Kozina

840. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019
841. Odlok o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske preveritve
890. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2020
891. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina
892. Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Hrpelje - Kozina
893. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen in Divača

Idrija

842. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2018
843. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2020
844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino

Kamnik

845. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2019

Litija

846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019

Medvode

847. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2019
848. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2020

Miren-Kostanjevica

849. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2019
850. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020

Moravske Toplice

851. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019
852. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2020
853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice
854. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
855. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
856. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu

Odranci

857. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2019

Osilnica

858. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2018
859. Odlok o proračunu Občine Osilnica za leto 2019

Piran

860. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju april–junij 2019
861. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Piran, na ponovnih volitvah, dne 24. marca 2019

Pivka

862. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2019
863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

Prebold

864. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2018
865. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2019

Radeče

866. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2019
867. Sklep o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2019
868. Sklep o Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2019
869. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Sevnica
870. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Zagorje ob Savi
871. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Laško
872. Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Radeče in Občino Trbovlje

Ribnica

894. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2019

Sežana

873. Sklep o začasnem financiranju Občine Sežana v obdobju 1. 4.–30. 4. 2019

Slovenska Bistrica

874. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica
875. Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Rače - Fram
876. Sklep o soglasju s spremembo občinske meje med Občino Slovenska Bistrica in Občino Oplotnica
877. Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Slovenske Konjice
878. Sklep o soglasju s spremembo občinske meje z Občino Slovenska Bistrica in Občino Poljčane
879. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
880. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina
881. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča Krajevni ljudski odbor Spodnja Polskava

Sveti Jurij ob Ščavnici

882. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2019

Trebnje

883. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2019

Velika Polana

884. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2019
885. Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom v Občini Velika Polana

Vipava

895. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2019

Žalec

886. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2019
887. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2020
888. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec

POPRAVKI

902. Popravek Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2019 (OdRSPODU19-1)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti