Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino, stran 2374.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 5. seji dne 19. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda – Center za idrijsko dediščino (Uradni list RS, št. 55/10, 73/10, 55/11, 84/11, 104/13) se spremeni naziv odloka tako, da se glasi »Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Zavod za turizem Idrija«.
2. člen 
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Idrija ustanavlja javni zavod – Zavod za turizem Idrija (v nadaljevanju zavod), katerega ustanovni namen je skupno načrtovanje, organiziranje in izvajanje dejavnosti turizma, doseganje usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe z izkoriščanjem naravnih danosti in etnoloških, kulturnih ter ostalih posebnosti območja, spodbujanje razvoja ter skupno načrtovanje, oblikovanje, promocija in trženje turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja.
Zavod je koordinator aktivnosti in upravljalec UNESCO Globalnega geoparka Idrija.
Ustanovitelj zavoda je Občina Idrija (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.«
3. člen 
V 2. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Ime javnega zavoda je: Zavod za turizem Idrija. V mednarodni komunikaciji oziroma kjer je primerno, lahko zavod uporablja tudi angleško ime: Idrija Tourism Board.
Sedež Zavoda za turizem Idrija je v Idriji, naslov zavoda se določi s sklepom sveta zavoda.«
4. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja na ravni turističnega območja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Občine Idrija,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocija in pospeševanje trženja celovite turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vodenje in koordinacija aktivnosti UNESCO Globalnega geoparka Idrija.
Zavod pri svojem delu sledi sprejetim smernicam in normativom UNESCO ter drugim področnim predpisom.
Dejavnost zavoda iz prvega odstavka tega člena sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost: Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti – 79.990.
Obseg dejavnosti zavoda se določi z letnim programom dela, na podlagi strategije razvoja turizma Občine Idrija.«
5. člen 
4. in 5. člen se črtata.
6. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, ki jih pri svojem delovanju opravlja zavod, so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene:
18.121 Drugo tiskanje
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
58.110 Izdaja knjig
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško svetovanje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«
7. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje 7 članov, od katerih so štirje predstavniki Občine Idrija z izkušnjami iz področja dejavnosti, ki jih pokriva zavod, dva predstavnika turističnih ponudnikov – enega imenuje Mestni muzej Idrija (MMI), enega pa Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUD Hg) ter en predstavnik zaposlenih v zavodu.«
8. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda ter ima:
– najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba prve stopnje (prva bolonjska stopnja) oziroma univerzitetno izobrazbo prve stopnje (prva bolonjska stopnja).
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– predložen načrt dela in razvoj zavoda za mandatno obdobje.«
Šesti odstavek se črta.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/1-2019
Idrija, dne 5. marca 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj l.r.

AAA Zlata odličnost