Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, stran 2411.

  
Na podlagi 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 4. seji dne 27. 3. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
1. člen 
Spremeni se Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/08, 42/09 in 21/15) in sicer tako, da se črta 9. člen pravilnika in nadomesti z besedilom:
»9. člen 
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov, projektov in opreme imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti,
– imajo redno ljubiteljsko kulturno dejavnost,
– imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev,
– vsako leto skladno s pogodbo občinski upravi predložijo poročilo o realizaciji sofinanciranih programov ter k poročilu predložijo tudi dokazila o porabi sredstev,
– sodelujejo na občinskih prireditvah, prireditvah v organizaciji vaških skupnosti in društev, območnih prireditvah JSKD ter drugih javnih prireditvah,
– imajo vsaj dva javna nastopa v občini v preteklem koledarskem letu.«
2. člen 
Spremeni se 10. člen pravilnika, in sicer se novo besedilo glasi:
»10. člen 
Izvajalcem programov ljubiteljske kulturne dejavnosti se sofinancirajo:
I. PROGRAMI REDNE LJUBITELJSKE DEJAVNOSTI
Kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna …), ki se izvaja v okviru društev, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost.
II. KULTURNI PROJEKTI
Javne kulturne prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljske kulturne skupine in imajo širši javni interes.
III. OPREMA
Oprema za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti (oblačila za zbore, instrumenti, manjša oprema v prostoru, ozvočenje ipd.).«
3. člen 
V pravilniku se dopolnijo tudi merila, in sicer se za točko II. Kulturni projekti, dodajo merila za opremo. Besedilo s katerim se dopolnijo merila se glasi:
»1. OPREMA
Sredstva za opremo se kulturnim društvom dodeljujejo na podlagi ocene komisije, ki upravičenost nakupa opreme oceni s sledečimi kriteriji:
– obseg in uspešnost delovanja društva (razvidno iz referenc društva) do 5 točk
– namen nakupa, kjer se upošteva frekvenca uporabe opreme s strani društva in javni interes uporabe opreme – koliko je uporabna na dogodkih v občini do 5 točk
– pomembnih nastopov, obletnic ali gostovanj v letu, ko društvo zaprosi za sofinanciranje opreme do 10 točk
– vrednost opreme za vsakih 500,00 EUR 2 točki.«
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-4/2019
Pivka, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost