Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

840. Odlok o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019, stran 2367.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 4. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Hrpelje - Kozina za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2019 se določa v višini 7.944.127 EUR.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.592.126
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.410.371
70
DAVČNI PRIHODKI
3.933.436
700 Davki na dohodek in dobiček
3.078.836
703 Davki na premoženje
635.600
704 Domači davki na blago in storitve
219.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.476.935
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
885.435
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
190.000
714 Drugi nedavčni prihodki
394.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
550.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
550.000
73
PREJETE DONACIJE (730)
30.000
730 prejete donacje iz domačih virov
30.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.601.755
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
890.483
741 Prejeta sr. iz drž. pror. iz sr. pror. Evropske unije in iz drugih držav
711.272
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.660.313
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.772.779
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
407.768
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
64.381
402 Izdatki za blago in storitve
1.245.166
403 Plačila domačih obresti
11.200
409 Rezerve
44.264
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.417.207
410 Subvencije
138.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
948.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
617.011
413 Drugi tekoči domači transferi
714.196
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.372.587
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.372.587
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
97.740
431 Inv. trans. pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
44.326
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
53.414
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–68.187
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
318.663
50
ZADOLŽEVANJE
318.663
500 Domače zadolževanje
318.663
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
283.859
55
550 Odplačilo domačega dolga
283.859
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–33.383
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
34.804
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
68.187
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
33.383
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2019–2022. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.
Zmanjšanje denarnih sredstev se pokriva v breme prenosa denarnih sredstev iz leta 2018.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po zakonu o javnih financah.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
4. člen 
Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 70 % sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50 % sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, potrebnih za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.
5. člen 
Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere, se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.
V primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča delovanje uporabnikov.
6. člen 
Razdelitev sredstev proračunskih postavk namenjenih društvom in zvezam, ki niso posredni ali neposredni proračunski uporabniki in katerih višina ni določena s proračunom se razdeli na osnovi razpisa.
7. člen 
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini določeni s proračunom. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah. Sredstva rezerve se uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi proračunske rezerve odloča župan na predlog občinske uprave in o uporabi sredstev pisno obvesti občinski svet.
8. člen 
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. V skladu s tem zakonom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za predčasno plačilo).
Neposredni porabniki proračuna plačujejo obveznosti za že opravljene nabave blaga, storitev in gradbenih del.
Dogovarjanje o predplačilih je možno s soglasjem župana le izjemoma, in sicer ob primernem zavarovanju predplačil, v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnih financ.
9. člen 
Namenski prihodki proračuna za leto 2019 so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se namenijo za investicije v zmanjšanje onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– komunalni prispevek, ki se uporablja za gradnjo komunalne opreme, vključno iz naslova pogodb o sovlaganju v komunalno infrastrukturo;
– prejemki iz naslova vračila vlaganj v telekomunikacije;
– prejemki za določene investicije, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna ali proračuna EU;
– namenska sredstva so tudi sredstva krajevnih skupnosti, kot so samoprispevki, donacije, prihodki od premoženja in drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena se prenesejo v proračun naslednjega leta.
10. člen 
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračuna se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen 
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih proračunskih postavk. O prerazporeditvah sredstev znotraj posameznega področja in med posameznimi področji odloča župan, s sklepom. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo oziroma določajo novi konti.
Župan lahko spreminja načrt razvojnih programov v primeru, ko gre za prerazporeditve v posebnem delu poračuna, ki se nanašajo na prerazporeditve kontov 42, 43 in 4102. Za projekte, ki so predmet javnega razpisa in katerih vrednost se v toku izvajanja poveča za več kot 20 %, mora to povečanje predhodno potrditi občinski svet. Župan lahko tudi imensko uskladi proračunsko postavko iz proračuna in NRP v kolikor je to potrebno v skladu z investicijsko dokumentacijo in prijavo na razpis. Za projekte, ki so že vključeni v proračun in NRP lahko o spremembah in dopolnitvah investicijske dokumentacije odloča župan, v kolikor je to potrebno za prijavo na razpise za pridobivanje sredstev. O spremembah in dopolnitvah mora župan obvestiti občinski svet na eni zmed naslednjih sej.
Novi projekti za katere je potrebno izvesti postopek javnega razpisa se lahko uvrstijo v NRP le na podlagi odločitve občinskega sveta.
Prerazporejanje sredstev med bilancami:
– bilanco prihodkov in odhodkov,
– računom finančnih terjatev in naložb in
– računom financiranja ni možno.
Kolikor se po sprejemu proračuna ugotovi, da obstaja možnost prodaje stvarnega premoženja, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem ga lahko občinski svet na predlog župana dopolni ali spremeni.
O vseh sklepih in izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu.
12. člen 
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
13. člen 
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba proračuna občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto, določi vsaki proračunski postavki novo programsko in funkcionalno klasifikacijo, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe ali uvrstitve.
14. člen 
V primeru, da občina prejme namenska sredstva, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta namen odpre nova postavka proračuna na strani odhodkov za isti namen.
15. člen 
Občina Hrpelje - Kozina se v letu 2019 namerava zadolžiti v predvideni višini, v letu 2019 Občina Hrpelje - Kozina ne bo dajala soglasij k zadolžitvi javnim zavodom in javnim podjetjem. V kolikor bi bilo zadolževanje potrebno se občina zadolži s predhodnim soglasjem občinskega sveta.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 318.336 eurov.
16. člen 
Odredbodajalec proračuna je župan.
17. člen 
Župan je pooblaščen, da odloča:
– o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati,
– o začasni vezavi tekočih likvidnih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti,
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi,
– v drugih primerih, ko to določa zakon, Statut Občine Hrpelje - Kozina in ta odlok.
18. člen 
Župan lahko omogoči obročno odplačilo dolga oziroma odpiše dolg, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.
19. člen 
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino s katero se izkazuje obveznost za izplačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi delavci občinske uprave – skrbniki proračunskih postavk, ki so zadolženi za posamezna področja izvrševanja proračuna. Skrbnike proračunskih postavk s sklepom določi župan.
20. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-39/2018-26
Hrpelje, dne 26. marca 2019
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost