Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

846. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019, stran 2378.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 12/11 in 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 2. izredni seji dne 25. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.705.573
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.590.500
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
11.017.000
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
9.685.000
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.092.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
240.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.573.500
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.330.500
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
12.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
14.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
116.000
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
101.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.237.850
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
2.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.235.850
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.876.223
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.638.223
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
238.000
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA 
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.246.890
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.047.215
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
856.100
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
148.000
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.563.815
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
129.300
409
REZERVE
350.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
6.554.650
410
SUBVENCIJE
110.000
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
3.709.500
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
605.950
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
2.129.200
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.550.725
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.550.725
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.094.300
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
121.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
972.800
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–541.317
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
24.100
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
24.100
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)
–24.100
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.460.263
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.460.263
55 
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.224.612
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
1.224.612
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–329.766
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
235.651
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
541.317
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 200.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu odboru za finance in gospodarjenje z nepremičninami.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in podkonte.«
3. člen
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2019
Litija, dne 25. marca 2019
 
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost