Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice, stran 2358.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 25. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice 
1. člen 
(1) V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Uradni list RS, št. 78/15) se spremenita enajsta in štiriindvajseta alineja 6. člena tako, da glasita:
»– dajejo navodila posrednim uporabnikom proračunskih sredstev za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev in za gospodarno uporabo občinskega premoženja,
– sodelujejo pri regijskih, državnih in mednarodnih projektih,.«
(2) Doda se nova alineja, ki glasi:
»– pripravlja analize in poročila.«
2. člen 
V 7. členu se spremenita prvi in drugi odstavek tako, da se glasita:
»(1) Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote:
– Kabinet župana,
– Oddelek za pravne in splošne zadeve,
– Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj,
– Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila,
– Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe,
– Oddelek za prostor,
– Oddelek za finance in računovodstvo.
(2) Notranjo organizacijsko enoto vodi vodja notranje organizacijske enote.«
3. člen 
V 8. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– izvaja notranji nadzor in kontrole.«
4. člen 
V 9. členu se spremenijo šesta, sedma in triindvajseta alineja tako, da se glasijo:
»– sodeluje pri pripravi in opravlja pravne preglede vseh pravnih poslov občine, ki jih pripravljajo notranje organizacijske enote in daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev,
– pripravlja predloge poravnav in drugih aktov v razmerju s tretjimi osebami,
– pripravlja pooblastila občine tretjim osebam in uslužbencem občinske uprave,.«
5. člen 
Deveta alineja 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– na področju socialnega skrbstva izvaja regresiranje oskrbnin v zavodih, pomoči na domu, osebne pomoči, enkratne občinske denarne pomoči,.«
6. člen 
Spremenita se peta in šestnajsta alineja 11. člena tako, da se glasita:
»– izvaja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije na omrežjih, ki služijo za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– odmerja občinsko takso za rabo javnih površin in izdaja soglasja za uporabo javnih površin,.«
7. člen 
V 12. členu se spremeni prva alineja odstavka a) tako, da se glasi:
»– pripravlja in pridobiva investicijsko dokumentacijo ter načrtuje, koordinira, vodi in izvaja ter nadzira investicije in investicijske projekte,.«
Dodata se nova odstavka h) in i), ki se glasita:
»h) izvaja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije za objekte, ki so v lasti občine,
i) subvencioniranje najemnin neprofitnih, tržnih in namenskih stanovanj,.«
Sedanji h) odstavek se preimenuje v j) odstavek.
8. člen 
V 13. členu se spremeni deseta alineja tako, da se glasi:
»– izdaja lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora, potrdila o statusu parcel, potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele, soglasja za spreminjanje meje parcele, mnenja o usklajenosti s prostorskimi akti, izjave o spremembi namembnosti zemljišč in druge z zakonom določene dokumente,.«
Dodajo se nove dvaindvajseta, triindvajseta in štiriindvajseta alineja tako, da se glasijo:
»– skrbi za koordinacijo investicij in investicijske dokumentacije z državnimi in regionalnimi institucijami ter za koordinacijo skupnega lokalnega, državnega in regionalnega pomena,
– zagotavlja sodelovanje občinske urbanistke oziroma občinskega urbanista,
– zagotavlja naloge lokacijske preveritve,.«
Dvaindvajseta alineja postane petindvajseta alineja.
9. člen 
V 25. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Notranje organizacijske enote – oddelke vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan.«
10. člen 
V 26. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»(1) Vsi zaposleni v občinski upravi so dolžni spoštovati kodeks ravnanja javnih uslužbencev, veljavne interne akte in druge predpise, ki jih zavezujejo, da pri svojem delu spoštujejo vse veljavne predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, gospodarnosti, neodvisnosti in humanosti ter da pri opravljanju svojega dela varujejo ugled občine.«
11. člen 
Župan Občine Brežice v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka uskladi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Brežice v skladu s tem odlokom in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17 in 11/19), ki je podlaga za razporeditev javnih uslužbencev občinske uprave na ustrezna delovna mesta oziroma za odločitev o pravicah in obveznostih javnih uslužbencev v občinski upravi.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2015
Brežice, dne 12. marca 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r

AAA Zlata odličnost