Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

858. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2018, stran 2402.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17 – dopol.) je Občinski svet Občine Osilnica na 4. redni seji dne 22. 3. 2019 na predlog županje sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2018 
1. 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2018.
2. 
Realizirani prihodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2018 so znašali:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
668.668
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
519.267
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
403.919
700 Davki na dohodek in dobiček
384.136
703 Davki na premoženje
10.601
704 Domači davki na blago in storitve
9.272
706 Drugi davki
–90
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
115.348
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
6.833
711 Takse in pristojbine
296
712 Globe in druge denarne kazni
306
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
108.111
714 Drugi nedavčni prihodki
98
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
149.401
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
149.401
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna – iz sredstev drugih evropskih institucij 
0
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
609.750
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
273.685
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
66.237
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
10.900
402 Izdatki za blago in storitve
194.031
403 Plačila domačih obresti
1.517
409 Rezerve
1.000
41 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
247.807
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
87.267
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
6.864
413 Drugi tekoči domači transferi
153.676
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
80.757
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
80.757
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
7.500
431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
7.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
58.918
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
23.781
55
ODPLAČILA DOLGA
23.781
550 Odplačila domačega dolga
18.429
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
40.489
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–23.781
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.– VIII.–IX.)
–64.270
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
101.149
9009 Splošni sklad za drugo
141.638
3. 
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2018 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
Št. 4103-0001/2019/2
Osilnica, dne 22. marca 2019
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač l.r.

AAA Zlata odličnost