Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

830. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018, stran 2361.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet na 5. seji dne 19. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Prihodki skupaj
13.416.247,75
II.
Odhodki skupaj
14.003.848,65
III.
Proračunski primanjkljaj
–587.600,90
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
3.217,40
VI.
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapital. deležev
–3.217,40
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
Zadolževanje
952.900,57
VIII.
Odplačila dolga
439.190,44
IX.
Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–77.108,17
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
513.710,13 
XI.
Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
587.600,90 
XII.
Stanje sredstev na računih 31. 12.
97.409,89
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-353/2016
Črnomelj, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek l.r.

AAA Zlata odličnost