Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

851. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019, stran 2392.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. seji dne 19. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.729.782,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.475.683,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
5.456.373,00
700 Davki na dohodek in dobiček
4.094.173,00
703 Davki na premoženje
587.200,00
704 Domači davki na blago 
in storitve
775.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.019.310,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
723.060,00
711 Takse in pristojbine
14.000,00
712 Denarne kazni
10.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
269.750,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.428.249,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
1.428.249,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije od domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.825.850,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.429.055,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
396.795,00
78 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.544.782,00
40
TEKOČI ODHODKI
2.637.259,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
525.100,00
401 Prispevki delodajalca 
za socialno varnost
81.665,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.956.584,00
403 Plačila domačih obresti
710,00
409 Rezerve
73.200,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.836.950,00
410 Subvencije
315.700,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
963.000,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
253.420,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.304.830,00
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.943.821,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.943.821,00
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
126.752,00
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
66.252.00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–815.000,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
10.000,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
10.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–10.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50
ZADOLŽEVANJE (500)
901.000,00
500 Domače zadolževanje
901.000,00
VIII. 55
ODPLAČILA DOLGA (550) 
76.000,00
550 Odplačila domačega dolga
76.000,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
+ 825.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 
+815.000,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
0
9009 Splošni sklad za drugo
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, ki so določeni s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na proračunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 1.500 evrov po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla za promet z nepremičninami krajevnih skupnosti, ki presega 1.000 evrov,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet.
5. člen 
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
6. člen 
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investitor je občina oziroma KS, je dolžna spoštovati določila Zakona o javnih naročilih in le-te izvajati v skladu s tem zakonom.
7. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom,
2. prihodki turistične takse, po 21. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki se namenijo za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu, določenih v tem zakonu,
3. prihodki krajevnih skupnosti v občini – prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo,
4. prihodki za narodnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih potreb,
5. sredstva pridobljena za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog,
6. sredstva pridobljena na podlagi razpisov za točno določene naloge,
7. komunalni prispevek, ki se nameni za izgradnjo komunalne infrastrukture,
8. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se uporablja za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu.
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena. Namenska sredstva, ki niso porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
9. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračuna prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
10. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, o spremembi vrednosti veljavnih projektov vključenih v načrt razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti, odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
11. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 21.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posamezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem odlokom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim odlokom.
12. člen 
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splošno proračunsko rezervacijo v višini 21.000 EUR, in sicer za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne proračunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob predložitvi Odloka o zaključnem računu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
13. člen 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 posameznemu dolžniku odpiše dolg v celoti ali delno do višine 500 evrov, vendar odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 5.000,00 evrov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška desetih evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
14. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 901.000,00 evrov.
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove vrednosti.
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Moravske Toplice, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 evrov.
15. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 250.000 EUR in le ob pogoju, da pridobijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2019 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 50.000 EUR.
16. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 901.000,00 EUR.
17. člen 
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru katere se lahko izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je občina.
18. člen 
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na območju občine.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske Toplice v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
20. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-00060/2018-16
Moravske Toplice, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost