Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

818. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru, stran 2338.

  
Na podlagi 16. in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04, 32/08 in 31/17) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru 
1. člen 
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru številka 040-03/89-1/97 z dne 10. 7. 2008 in številka 110-06/08-6/1 z dne 27. 10. 2008 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 3. členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Izpolnjevanje pogojev za napredovanje javnih uslužbencev se preveri enkrat letno. Napredujejo javni uslužbenci, ki na dan 1. april izpolnjujejo pogoje za napredovanje po tem pravilniku.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
2. člen 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obvestilo in pisni predlog aneksa se izročita javnemu uslužbencu v 30 dneh po roku iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.«
3. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javni uslužbenec, ki napreduje v višji plačni razred s 1. aprilom, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom 1. decembra v letu, v katerem je napredoval.«
4. člen 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnemu uslužbencu na uradniškem delovnem mestu na položaju se ob premestitvi na drugo delovno mesto upošteva število napredovanj, ki bi jih lahko dosegel, če bi na tem delovnem mestu napredoval v skladu s tem pravilnikom.«
5. člen 
Prilogi I in II se nadomestita z novima prilogama, ki sta del tega pravilnika:
Priloga I: Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju,
Priloga II: Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju v višji plačni razred.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/08-6/4
Ljubljana, dne 27. marca 2019
Uršula Zore Tavčar l.r.
generalna sekretarka 

AAA Zlata odličnost