Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

842. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2018, stran 2370.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 5. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Idrija za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2018, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2018 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
KONTO
OPIS
REALIZACIJA 2018
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.801.636,34
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.067.267,73
70
DAVČNI PRIHODKI
9.174.103,08
700
Davki na dohodek in dobiček
8.060.346,00
703
Davki na premoženje
915.238,55
704
Domači davki na blago in storitve
197.627,24
706
Drugi davki
891,29
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.893.164,65
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.686.172,70
711
Takse in pristojbine
6.452,23
712
Globe in druge denarne kazni
39.211,41
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.240,06
714
Drugi nedavčni prihodki
147.088,25
72
KAPITALSKI PRIHODKI
46.587,21
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7.268,49
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
39.318,72
73
PREJETE DONACIJE
5.350,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
5.350,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
627.525,87
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
605.266,14
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
22.259,73
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
54.905,53
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
54.905,53
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
11.732.096,81
40
TEKOČI ODHODKI
4.206.801,81
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
740.147,54
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
116.735,02
402
Izdatki za blago in storitve
3.092.861,59
403
Plačila domačih obresti
44.847,89
409
Rezerve
212.209,77
41
TEKOČI TRANSFERI
4.636.415,54
410
Subvencije
37.940,29
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.730.048,52
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
544.324,32
413
Drugi tekoči domači transferi
1.324.102,41
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.525.580,33
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.525.580,33
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
363.299,13
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
204.992,33
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
158.306,80
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
69.539,53
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
84,48
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
84,48
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
84,48
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
84,48
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
267.849,19
50
ZADOLŽEVANJE
267.849,19
500
Domače zadolževanje
267.849,19
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
453.364,96
55
ODPLAČILA DOLGA
453.364,96
550
Odplačila domačega dolga
453.364,96
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–115.891,76
X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
–185.515,77
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
–69.539,53
XII. STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
88.291,35
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2018.
4. člen 
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2018, v višini 3.182,05 €, se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2019.
Neporabljena sredstva proračunskega rezervnega sklada na dan 31. 12. 2018, v višini 50.589,34 €, se prenesejo med sredstva proračunskega rezervnega sklada v letu 2019.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2018 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0004/2019
Idrija, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj l.r.

AAA Zlata odličnost