Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

874. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica, stran 2429.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine SlovenskaBistrica na seji dne 19. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Slovenska Bistrica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in pomen izrazov) 
(1) Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
(3) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Slovenska Bistrica.
(4) »Turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.
»Promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocije celovite turistične ponudbe Slovenije.
»Nastanitveni obrat« je hotel, motel, penzion, prenočišče, gostišče, hotelsko in apartmajsko naselje, planinski in drugi domovi, kamp, prostori pri sobodajalcu in na turistični kmetiji z nastanitvijo, privez v turističnem pristanišču ter vsak drug objekt za nastanitev turistov.
(5) Drugi izrazi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot je določen z Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 13/18 – ZSRT-1; v nadaljevanju: ZSRT-1).
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave Občine Slovenska Bistrica, ki opravlja naloge s področja turizma in gospodarske dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,04 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,26 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,30 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,52 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,65 eura na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih;
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome;
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah in podobnih nastanitvenih obratih;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice;
– hostli.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in sledenje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) Do 50-odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh (http://www.youth-hostel.si).
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(pobiranje in odvajanje turistične in promocijske takse) 
(1) Osebe iz 8. člena tega odloka pobirajo turistično in promocijsko takso v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžne na poseben račun Občine Slovenska Bistrica in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta,
– razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Slovenska Bistrica, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Za prekrške glede turistične in promocijske takse, se smiselno uporabljajo materialne in kazenske določbe ZSRT-1.
(2) Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila ZSRT-1.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/08).
Št. 9000-13/2019-0203-6
Slovenska Bistrica, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost