Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

882. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2019, stran 2433.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18) in 94. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju april–junij 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17 in 44/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
643.135
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
601.866
70
DAVČNI PRIHODKI
522.568
700 Davki na dohodek in dobiček
488.696
703 Davki na premoženje
12.722
704 Domači davki na blago in storitve
19.652
706 Drugi davki
1.498
71
NEDAVČNI PRIHODKI
79.299
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
22.257
711 Takse in pristojbine
1.533
712 Denarne kazni
0
714 Drugi nedavčni prihodki
55.509
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
41.268
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
41.268
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
785.091
40
TEKOČI ODHODKI
274.577
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
53.551
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
7.983
402 Izdatki za blago in storitve
195.068
403 Plačila domačih obresti
1.762
409 Rezerve
16.213
41
TEKOČI TRANSFERI
298.333
410 Subvencije
4.600
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
165.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
33.568
413 Drugi tekoči domači transferi
94.865
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
211.257
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
211.257
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
924
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi fizič. in pravnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
924
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–141.956
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA 
0
55
ODPLAČILA DOLGA
15.140
550 Odplačila domačega dolga
15.140
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–157.096
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–15.140
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
141.956
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
653.905
9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen 
(sredstva v obdobju začasnega financiranja občine) 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
6. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila do 30. junija 2019 oziroma do pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019.
Št. 410-0002/2019
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 26. marca 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost