Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

850. Odlok o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020, stran 2389.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 4. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Miren - Kostanjevica za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obsega zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.828.482
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.573.215
70
DAVČNI PRIHODKI
3.282.909
700 Davki na dohodek in dobiček
2.873.795
703 Davki na premoženje
327.512
704 Domači davki na blago in storitve
81.502
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.290.306
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
881.540
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.500
714 Drugi nedavčni prihodki
400.266
72
KAPITALSKI PRIHODKI
292.840
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
260
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
292.580
73
PREJETE DONACIJE
15.150
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.150
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
929.427
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
602.227
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
327.200
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
17.850
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
17.850
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.966.785
40
TEKOČI ODHODKI
1.414.109
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
442.869
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
72.725
402 Izdatki za blago in storitve
873.515
403 Plačila domačih obresti
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.014.915
410 Subvencije
117.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.112.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
173.848
413 Drugi tekoči domači transferi
611.867
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.454.361
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.454.361
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.400
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
61.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
22.400
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–138.303
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
403.173
50
ZADOLŽEVANJE
403.173
500
Domače zadolževanje
403.173
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
246.231
55
ODPLAČILA DOLGA
246.231
550 Odplačila domačega dolga
246.231
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
156.942
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
138.303
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
0
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti ozirom se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
4. člen 
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev) 
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Sredstva, ki jih krajevne skupnosti prejmejo iz proračuna so dodeljena za delovanje, za splošno komunalno dejavnost in za tekoče vzdrževanje.
Občina nameni za sredstva navedena v zgornjem drugem odstavku 2,8 % od nakazane dohodnine preteklega ali predpreteklega leta.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– Koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin, predsednik sveta krajevne skupnosti). O izvršenih prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu v zaključnem računu proračuna in s polletno realizacijo proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2020 in njegovi realizaciji.
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva:
– v okviru istega podprograma neomejeno,
– med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10 % podprograma,
– med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega programa ne sme presegati 5 % glavnega programa tega neposrednega uporabnika v sprejetem proračunu.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Za projekte v vrednosti nad 200.000,00 EUR mora Investicijski program – IP ali Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP potrditi občinski svet.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah. Proračunska rezerva se ne oblikuje, ker rezerve občine presegajo 1,5 % prejemkov proračuna.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah do višine 10.000,00 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan v letu 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50,00 EUR (Zakon o izvrševanju proračuna).
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 403.173,00 € za sofinanciranje projekta izgradnje »OB075-07-0010 – Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu« (proračunska postavka 19002070), in sicer:
– z najetjem dolgoročnega kredita pri poslovnih bankah do višine 275.000,00 €
– z najetjem dolgoročnega kredita pri državnem proračunu v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin v višini 128.173,00 €.
Občina Miren - Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad poslovanjem s sredstvi in izvrševanjem proračuna opravlja nadzorni odbor v skladu s Statutom Občine Miren - Kostanjevica in Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2018-35
Miren, dne 26. marca 2019
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost