Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice, stran 2398.

  
Na podlagi 13. člena Statuta javnega gospodarskega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 4. redni seji dne 19. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice 
1. člen 
V prvem odstavku 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično-informativni center Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 68/10, 55/11) se dodajo naslednje dejavnosti:
»Strežba pijač
I56.300
Izdajanje revij in druge periodike
J58.140
Obratovanje spletnih portalov
J63.120
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
N77.390
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P85.510
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.520
Obratovanje športnih objektov
R93.110. «
V drugem odstavku 4. člena odloka se:
– šesta alineja spremeni tako, da se glasi: »vključevanje aktivnosti turističnih, kulturnih in športnih društev«,
– v osmi alineji se na koncu besedila črta vejica in doda besedilo: »na področju turizma, kulture in športa,«
– v enajsti alineji se na koncu besedila doda besedilo: »kulture in športa,«
– doda nova alineja, ki se glasi: »organizacija in izvajanje prireditev ter skrb za koordinacijo in promocijo prireditev v občini.«
2. člen 
Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda ima 9članov, ki ga sestavljajo:
– 4 predstavniki ustanovitelja, od tega 1 predstavnik občinske uprave, ki jih imenuje občinski svet občine ustanoviteljice na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
– 1 predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem;
– 4predstavniki zainteresirane javnosti, od tega 2 predstavnika društev v občini ter 1 predstavnik največjih turističnih ponudnikov v občini, ki jih na poziv župana predlagajo kulturna, turistična in športna društva, največji turistični ponudniki v občini ter drugazainteresirana javnost, in imenuje župan.«
3. člen 
V 15. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je direktorju zavoda prenehal mandat, svet zavoda pa ni imenoval novega direktorja ali vršilca dolžnosti direktorja, lahko vršilca dolžnosti direktorja, na predlog župana, imenuje občinski svet občine ustanoviteljice.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Svet zavoda v novi sestavi, določeni s tem odlokom, se konstituira po izteku mandata sveta zavoda v sedanji sestavi.
Statut in drugi splošni akti zavoda morajo biti usklajeni s tem odlokom v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-00002/2019-5
Moravske Toplice, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost