Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

834. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Grosuplje, stran 2364.

  
Na podlagi določil 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 16. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Grosuplje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Grosuplje (v nadaljevanju odlok) določa:
– zavezance za plačilo ter višino turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse ter
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na območju Občine Grosuplje.
Za posamezna vprašanja s področja turistične takse, ki niso urejene s tem odlokom, se neposredno uporablja zakon s področja spodbujanja razvoja turizma.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
2. člen
(zavezanci za plačilo takse) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki v Občini Grosuplje prenočujejo v nastanitvenih obratih, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1).
3. člen 
(višina turistične takse) 
Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,20 EUR na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 EUR, skupna višina obeh taks 1,50 EUR na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višina 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 EUR za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednja znaša promocijska taksa 0,15 EUR, skupna višina obeh znaša 0,75 EUR na osebo na dan.
Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka se spremeni v sorazmerni višini kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
III. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE 
4. člen
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 3. člena tega odloka pobirajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Ponudnik prenočišč nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun Občine Grosuplje, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. v mesecu za pretekli mesec.
IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
5. člen
(evidenca turistične takse) 
Ponudniki prenočišč morajo voditi evidenco o turistični taksi. Ta evidenca se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po veljavnem zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane turistične in promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci obrazložen razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
6. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Kot občinski inšpekcijski organ je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
7. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 2.000 EUR se kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje če ne:
– pobira turistične in promocijske takse v skladu s 3. in 4. členom tega odloka,
– nakaže pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 4. členom tega odloka,
– vodi evidence turistične takse skladno s 5. členom tega odloka.
Z globo 400 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 200 EUR se za prekrške iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen
(začetek veljavnosti odloka) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 23/05).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, za višino turistične takse in predpisano promocijsko takso pa se uporablja od 1. 1. 2019.
Št. 007-0001/2019
Grosuplje, dne 20. marca 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar l.r.
direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost