Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

841. Odlok o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske preveritve, stran 2370.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 4. redni seji dne 26. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o taksi za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina in stroških lokacijske preveritve
1. člen 
Odlok določa:
− višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina, ki jo plačujejo vlagatelji pobud ter
− višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Hrpelje - Kozina zaračuna vlagatelju pobude, razen, če je vlagatelj Občina Hrpelje - Kozina, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.
2. člen 
(1) Višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu za posamezno pobudo znaša:
− za spremembo osnovne namenske rabe 50 EUR;
− za spremembo podrobnejše namenske rabe 50 EUR.
(2) Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača.
(3) V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.
(4) Taksa se tudi ne plača, ko gre za spremembe, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanje namenske rabe prostora, načrtovanje novih prostorskih ureditev ali določanje novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, tehničnih ali drugih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
(5) Plačilo takse za spremembo namenske rabe je pogoj za obravnavo pobude in vlagatelju ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN.
3. člen 
(1) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo za pravne osebe:
− za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1000 EUR;
− za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2000 EUR;
− za omogočanje začasne rabe prostora 1000 EUR.
(2) Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo za fizične osebe:
− za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 500 EUR;
− za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 500 EUR;
− za omogočanje začasne rabe prostora 500 EUR.
(3) O nadomestilu stroškov se odloči s sklepom, ki ga v upravnem postopku izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba v roku petnajst dni od prejema.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2019-2
Hrpelje, dne 26. marca 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost