Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

891. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina, stran 2450.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), 3. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 4. seji dne 26. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe, oblike njihovega izvajanja, vire financiranja ter objekte za njihovo izvajanje na območju Občine Hrpelje - Kozina (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem odloku, se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina Hrpelje - Kozina zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
3. člen 
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način izvajanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so s področnimi zakoni določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in tiste dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem odlokom.
5. člen 
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih samostojno, neposredno in obvezno zagotavlja občina, opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih storitev,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje in čiščenje javnih površin (javnih poti, kolesarskih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin),
7. vzdrževanje občinskih javnih cest ter
8. 24-urna dežurna služba v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost.
Če tako določa zakon, se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku.
6. člen 
Na območju občine so izbirne naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem,
2. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic, parkirišč in javnih sanitarij,
3. urejanje in upravljanje sejmišč,
4. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
5. oskrba s toplotno energijo.
Občinski svet lahko določi, da se kot izbirne gospodarske javne službe izvajajo tudi druge dejavnosti.
7. člen 
Gospodarske javne službe iz 5. in 6. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno gospodarsko javno službo ni določeno drugače.
8. člen 
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok, ne določata drugače.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemljišči, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb, v občini so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržnice in javna parkirišča,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje meteornih voda iz javnih površin,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste.
10. člen 
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter druga vprašanja povezana z navedenimi objekti in napravami.
11. člen 
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne sme omejevati osnovnega namena objekta ali naprave, razen če s tem soglaša občinski svet.
12. člen 
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.
IV. OBLIKE IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
13. člen 
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristojna ministrstva.
Kadar standardi in normativi za izvajanje gospodarskih javnih služb niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odloki iz 3. člena tega odloka.
14. člen 
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave.
15. člen 
Obliko izvajanja posamezne dejavnosti iz 6. in 7. člena tega odloka, določi občina z aktom o načinu in pogojih izvajanja posamezne gospodarske javne službe, koncesijskim aktom ali drugim predpisom.
Pri pripravi predpisov iz prejšnjega odstavka tega člena mora občina upoštevati določbe zakona o gospodarskih javnih službah in druge predpise, ki urejajo posamezno gospodarsko javno službo.
16. člen 
Javno podjetje ustanovi občina kot podjetje v lasti ene ali več lokalnih skupnosti.
Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje organ, določen z zakonom, oziroma z odlokom o ustanovitvi.
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena v obliki javnega podjetja.
17. člen 
Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.
Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo.
Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanj v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 6. člena, lahko pa tudi 7. točke prvega odstavka 6. člena ter 5. točke prvega odstavka 7. člena tega odloka.
18. člen 
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, razen če ni v zakonu drugače določeno.
O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo.
O pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloča župan občine.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
19. člen 
Režijski obrat se ustanovi za izvajanje katerekoli lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali le za del občine, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
Režijski obrat ni pravna oseba in se organizira kot nesamostojen ali kot samostojen režijski obrat po predpisih, ki urejajo upravo oziroma službe lokalnih skupnosti.
Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine. Organizacijo in področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
Ne glede na zgornje določbe tega člena, lahko občinska uprava izvaja gospodarsko javno službo tudi neposredno v okviru občinske uprave.
V. UPRAVNE, STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
20. člen 
Upravne, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja pristojni občinski organ v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave.
Te naloge se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb ter vzpostavitev in vodenje informacijske baze za potrebe lokalnih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe ter drugih postopkov razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
21. člen 
Gospodarske javne službe se financirajo:
a) s ceno javnih dobrin,
b) iz proračunskih sredstev in
c) iz drugih virov v skladu s predpisi.
22. člen 
Proizvodi in storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga predpisuje zakon ali občinski odlok v skladu z zakonom.
Predlog cene posameznega proizvoda ali storitve izdela izvajalec, ki ga s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
Izhodišča za določanje cen so predpisani normativi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter vrednosti njihove uporabe.
Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin.
23. člen 
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena tega odloka.
24. člen 
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše občinsko takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe.
Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi in dolgoročnimi krediti.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV 
25. člen 
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin občinski svet imenuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
26. člen 
Sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta določi akt o njegovi ustanovitvi, s katerim se določi tudi organ, ki opravlja zanj strokovno-tehnična opravila.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
Za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe drugih predpisov, če ti niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
28. člen 
Do uskladitve in uveljavitve predpisov v skladu s 3. členom tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02, 19/07 in 64/17).
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02, 19/07 in 64/17).
30. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-41/2017-3
Hrpelje, dne 26. marca 2019
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek l.r.

AAA Zlata odličnost