Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

813. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), stran 2333.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK) 
Razglašam Zakon o ureditvi določenih vprašanj v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije brez sporazuma o izstopu (ZUVIZK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-18
Ljubljana, dne 28. marca 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O UREDITVI DOLOČENIH VPRAŠANJ V PRIMERU IZSTOPA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE IZ EVROPSKE UNIJE BREZ SPORAZUMA O IZSTOPU (ZUVIZK) 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Ta zakon ureja določena vprašanja v primeru izstopa Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) brez sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz EU v skladu s 50. členom Pogodbe o Evropski uniji (Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 13) (v nadaljnjem besedilu: izstop).
2. člen 
(načelo enakega obravnavanja) 
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo, če Združeno kraljestvo zagotovi državljanom Republike Slovenije, njihovim družinskim članom ter preživelim osebam enako obravnavo v zvezi s posameznimi pravicami, ki jih Republika Slovenija s tem zakonom zagotavlja državljanom Združenega kraljestva, njihovim družinskim članom in preživelim osebam.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, njihove družinske člane in preživele osebe ter za določbe II. in IV. poglavja tega zakona.
II. PREBIVANJE 
3. člen 
(prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov z veljavnim potrdilom o prijavi prebivanja, potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenjem za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenjem za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenjem za stalno prebivanje za družinskega člana EU) 
(1) Državljan oziroma državljanka (v nadaljnjem besedilu: državljan) Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi stalnega prebivanja ali dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa potrdilo o prijavi stalnega prebivanja oziroma dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(2) Državljan Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno potrdilo o prijavi prebivanja, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti potrdila, če je ta krajša od enega leta, potrdilo o prijavi prebivanja zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, za čas do poteka veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja.
(3) Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(4) Družinski član državljana Združenega kraljestva, katerega istovetnost ni sporna, ki ima na dan izstopa veljavno dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano v obliki izkaznice, kot je določena s predpisom, ki ureja vsebino, obliko, način izdaje ter prenehanje potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropskega gospodarskega prostora in njihove družinske člane, mora v enem letu od izstopa oziroma pred potekom veljavnosti dovoljenja, če je ta krajša od enega leta, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda ne glede na pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, določene v zakonu, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji in v obliki samostojne listine, kot jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na samostojni listini se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«. Dovoljenje za začasno prebivanje se izda brez vezave na določen namen, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, za čas do poteka veljavnosti dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU oziroma dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU.
(5) Za zamenjavo potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU je pristojna upravna enota, na območju katere državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član prebiva.
(6) Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenje za stalno prebivanje za državljana EU in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa oziroma do zamenjave za dovoljenje za stalno prebivanje iz prvega in tretjega odstavka tega člena. Potrdilo o prijavi prebivanja, dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu pred izstopom, ostane v veljavi eno leto od izstopa oziroma do zamenjave za dovoljenje za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena oziroma do poteka veljavnosti, če potrdilu o prijavi prebivanja, dovoljenju za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenju za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU veljavnost poteče pred enim letom od izstopa in ni bilo zamenjano.
(7) Državljan Združenega kraljestva, ki potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU ali potrdila o prijavi prebivanja ne zamenja v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Družinski član državljana Združenega kraljestva, ki dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU ne zamenja v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena, lahko do poteka veljavnosti dovoljenja, kot je določena v prejšnjem odstavku, pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
(8) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član, ki potrdila oziroma dovoljenja v roku iz prvega in tretjega odstavka tega člena ne zamenja za dovoljenje za stalno prebivanje, lahko po poteku roka iz prvega in tretjega odstavka tega člena pri pristojni upravni enoti vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Dovoljenje za stalno prebivanje se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora in brez izpolnjevanja pogoja petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji in pogoja prebivanja na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje.
(9) Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, ki potrdila ali dovoljenja ne zamenja v skladu s prvim, drugim, tretjim oziroma četrtim odstavkom tega člena ali ki v roku iz sedmega odstavka ne vloži prošnje za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje, po poteku veljavnosti potrdila oziroma dovoljenja, kot je določena v šestem odstavku tega člena, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji veljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
(10) Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu na podlagi tega člena, se za državljana Združenega kraljestva oziroma njegovega družinskega člana glede urejanja prebivanja uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Če želi državljan Združenega kraljestva ali njegov družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje iz tega člena, mora pred potekom veljavnosti dovoljenja, v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pri pristojni upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.
(11) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član za zamenjavo izkaznice potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, potrdila o prijavi prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU in dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU iz tega člena ne plača upravne takse, plača pa stroške tiskovine za samostojno listino.
4. člen 
(obravnava prošenj državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, o katerih do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno) 
(1) Postopek za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, začet na podlagi prošnje državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila, se državljanu Združenega kraljestva izda dovoljenje za stalno prebivanje. Če je bilo državljanu Združenega kraljestva pred izstopom že izdano potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora državljan Združenega kraljestva v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje.
(2) Postopek za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU, začet na podlagi prošnje državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila, se državljanu Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta. Če je bilo državljanu Združenega kraljestva pred izstopom že izdano potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora državljan Združenega kraljestva v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje.
(3) Postopek za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, začet na podlagi prošnje družinskega člana državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, se družinskemu članu državljana Združenega kraljestva izda dovoljenje za stalno prebivanje. Če je bilo družinskemu članu državljana Združenega kraljestva pred izstopom že izdano dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora družinski član državljana Združenega kraljestva v skladu s tretjim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za stalno prebivanje.
(4) Postopek za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, začet na podlagi prošnje družinskega člana državljana Združenega kraljestva pred izstopom, v katerem do izstopa ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljuje in zaključi po določbah zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja, se družinskemu članu državljana Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega leta oziroma z enako veljavnostjo, kot je izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja državljanu Združenega kraljestva, če je ta krajša od enega leta. Če je bilo družinskemu članu državljana Združenega kraljestva pred izstopom že izdano dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU, ki postane pravnomočno po izstopu, ga mora družinski član državljana Združenega kraljestva v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena zamenjati za dovoljenje za začasno prebivanje.
(5) Za družinskega člana državljana Združenega kraljestva se v skladu s tem členom šteje oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, šteje za družinskega člana državljana EU.
(6) Potrdilo o vloženi prošnji za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, izdano državljanu Združenega kraljestva pred izstopom, in potrdilo o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, izdano družinskemu članu državljana Združenega kraljestva pred izstopom, velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do pravnomočne odločitve o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena.
(7) Za odločanje v postopku iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ostane na prvi stopnji pristojna upravna enota, ki je bila za odločanje v zadevi pristojna pred izstopom.
(8) Dovoljenje za prebivanje iz tega člena se izda v obliki samostojne listine, ki jo za dovoljenje za prebivanje za državljana države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora, določa zakon, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji. Na listini dovoljenja za začasno prebivanje iz drugega in četrtega odstavka tega člena se pri opombi na sprednji strani vpiše »izstop Združenega kraljestva iz EU«.
(9) Po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega državljanu Združenega kraljestva oziroma njegovemu družinskemu članu na podlagi drugega oziroma četrtega odstavka tega člena, se za državljana Združenega kraljestva oziroma njegovega družinskega člana glede urejanja prebivanja uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora. Če želi državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član v Republiki Sloveniji prebivati tudi po poteku veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje, mora pred potekom veljavnosti dovoljenja, v skladu z določbami zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, pri pristojni upravni enoti vložiti prošnjo za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.
(10) V postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje v skladu s tem členom se plača taksa v višini, kot se po zakonu, ki ureja upravne takse, plača v postopku izdaje potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, v postopku izdaje dovoljenja za začasno prebivanje v skladu s tem členom pa se plača taksa v višini kot v postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU. V primeru izdanega dovoljenja za prebivanje v skladu s tem členom se plača tudi strošek tiskovine za samostojno listino.
5. člen 
(obravnava državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki v času izstopa prebivajo v Republiki Sloveniji v okviru dovoljenega 90-dnevnega prebivanja) 
(1) Državljan Združenega kraljestva, ki na dan izstopa prebiva na območju Republike Slovenije brez prijave prebivanja v času z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljenega 90-dnevnega prebivanja od vstopa v državo in želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pri upravni enoti, na območju katere prebiva, pred pretekom 90-dnevnega prebivanja vložiti prošnjo za izdajo potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila, se državljanu Združenega kraljestva izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta.
(2) Družinski član državljana Združenega kraljestva, ki na dan izstopa prebiva na območju Republike Slovenije brez dovoljenja za prebivanje v času z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, dovoljenega 90-dnevnega prebivanja od dneva vstopa v državo in želi na območju Republike Slovenije prebivati dlje kot 90 dni, mora pri upravni enoti, na območju katere prebiva, pred pretekom dovoljenega 90-dnevnega prebivanja vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU. Če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, se družinskemu članu izda dovoljenje za začasno prebivanje, ki se izda brez vezave na določen namen prebivanja, kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje in z veljavnostjo enega leta oziroma za čas nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, če je ta krajši od enega leta oziroma z enako veljavnostjo, kot je izdano dovoljenje za začasno prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja državljanu Združenega kraljestva, če je ta krajša od enega leta.
6. člen 
(naknadna pridobitev statusa rezidenta za daljši čas za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana) 
(1) Državljan Združenega kraljestva in njegov družinski član lahko pridobi status rezidenta za daljši čas po petih letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji na podlagi potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali obnovo potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, potrdila o vloženi prošnji za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za začasno prebivanje ali dovoljenja za stalno prebivanje, če izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, in če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje iz zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
(2) Prošnjo za naknadno pridobitev statusa rezidenta za daljši čas državljan Združenega kraljestva oziroma njegov družinski član iz prejšnjega odstavka vloži pri upravni enoti, na območju katere prebiva.
(3) Državljanu Združenega kraljestva in njegovemu družinskemu članu, ki je naknadno pridobil status rezidenta za daljši čas, se izda novo dovoljenje za stalno prebivanje, na katerem se označi status rezidenta za daljši čas.
(4) V postopku naknadne pridobitve statusa rezidenta za daljši čas se plača upravna taksa v višini kot v postopku izdaje potrdila o prijavi prebivanja za državljana EU.
7. člen 
(uporaba zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji) 
Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana iz 3., 4., 5. in 6. člena tega zakona se glede vstopa, zapustitve in bivanja za vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, uporabljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji.
8. člen 
(obravnava ostalih državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov) 
Za državljana Združenega kraljestva in njegovega družinskega člana, za katerega ne veljajo določbe 3., 4. ali 5. člena tega zakona, glede vstopa, zapustitve in bivanja v Republiki Sloveniji po izstopu veljajo določbe zakona, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji, ki veljajo za tujce, državljane držav, ki niso članice Evropskega gospodarskega prostora.
III. PRAVICE NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
9. člen 
(pravice na področju socialne varnosti) 
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se v skladu s tem poglavjem upravičencem priznajo naslednje pravice na področju socialne varnosti, pod pogoji in s postopki, kot so določeni z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L št. 166 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/492 z dne 21. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L št. 76 z dne 22. 3. 2017, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 883/2004/ES) in Uredbo ES št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe ES št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L št. 284 z dne 30. 10. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/492 z dne 21. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (UL L št. 76 z dne 22. 3. 2017, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 987/2009/ES):
– pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– nadomestilo iz zavarovanja za primer brezposelnosti in
– nadomestilo iz zavarovanja za starševsko varstvo.
10. člen 
(upravičenci) 
(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za državljane Republike Slovenije, državljane držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora, Švicarske konfederacije in državljane Združenega kraljestva:
– za katere so dan pred izstopom Združenega kraljestva iz EU veljale določbe Uredbe 883/2004/ES in bi veljale še naprej, če Združeno kraljestvo ne bi izstopilo iz EU;
– za katere se na dan pred izstopom niso uporabljale določbe Uredbe 883/2004/ES in bi se začele uporabljati po izstopu, če Združeno kraljestvo ne bi izstopilo iz EU, in se zanje uporablja ali se je uporabljala zakonodaja Združenega kraljestva.
(2) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za družinske člane in preživele osebe, kot jih določa Uredba 883/2004/ES.
(3) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za državljane tretjih držav, pod pogojem, da stalno zakonito prebivajo na ozemlju države članice EU in njihove razmere v nobenem pogledu niso omejene na eno samo državo članico.
11. člen 
(obdobje priznavanja pravic) 
(1) Pravice iz tega poglavja se priznajo upravičencem iz prejšnjega člena za obdobje od izstopa do 31. decembra 2020.
(2) Upravičencem iz tretjega odstavka prejšnjega člena se pravice iz tega poglavja priznajo tudi na podlagi dejanskega stanja, ki je nastalo pred izstopom in na dan izstopa še ni bilo zaključeno.
12. člen 
(možnost dokazovanja s strani upravičencev) 
Če postopkov v skladu z določbami Uredbe 987/2009/ES zaradi nesodelovanja pristojnih organov Združenega kraljestva ni mogoče izvajati, lahko upravičenec sam priskrbi potrebna dokazila za namen uveljavljanja pravic, izdana s strani pristojnih institucij Združenega kraljestva. Pristojne institucije Republike Slovenije dokazila upoštevajo, kot bi bila prejeta v skladu z Uredbo 987/2009/ES.
IV. DRUGA PODROČJA 
13. člen 
(opredelitev družinskega člana državljana Združenega kraljestva) 
Za namene tega poglavja se za družinskega člana državljana Združenega kraljestva šteje oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja tujce, šteje za družinskega člana državljana EU ter zakonito prebiva v Republiki Sloveniji z namenom združitve družine z državljanom Združenega kraljestva.
14. člen 
(dostop do trga dela) 
(1) Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani imajo v obdobju od izstopa do 31. decembra 2020 na trgu dela v Republiki Sloveniji pravico do prostega dostopa na trg dela po zakonu, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev. Za njihov vstop in prebivanje v Republiki Sloveniji se uporabljajo določbe tega zakona in zakona, ki ureja tujce.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek imajo državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani pravico do prostega dostopa na trg dela v Republiki Sloveniji do izteka veljavnosti potrdil in dovoljenj, ki jih pridobijo v skladu s 3. ali 4. členom tega zakona, vendar ne manj kot do 31. decembra 2020.
15. člen 
(pravice do družinskih prejemkov in štipendije) 
(1) V obdobju od izstopa do 31. decembra 2020 se za namen pridobitve pravic do družinskih prejemkov v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, in štipendij v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, šteje, da imajo državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani državljanstvo EU.
(2) Pravice do družinskih prejemkov se po prejšnjem odstavku priznajo pod pogoji in s postopki, kot so določeni z Uredbo 883/2004/ES in Uredbo 987/2009/ES.
16. člen 
(izobraževanje in usposabljanje ter opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti) 
Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani imajo v obdobju od izstopa do 31. decembra 2020 pravico do vzgoje in izobraževanja v javnoveljavnih vzgojnih in izobraževalnih ter študijskih programih, v skladu z zakoni, ki urejajo predšolsko vzgojo, osnovnošolsko, srednješolsko, višješolsko in visokošolsko izobraževanje ter do opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti, skladno z zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost, pod enakimi pogoji kot državljani EU.
17. člen 
(postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij) 
Postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji, za katere so državljani Združenega kraljestva, ki so pridobili poklicne kvalifikacije na ozemlju EU ali v Združenem kraljestvu, oziroma državljani EU, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo v Združenem kraljestvu, oddali vlogo pred izstopom, se končajo v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
18. člen 
(opravljanje storitev) 
(1) Ponudniki storitev, ustanovljeni v Združenem kraljestvu, ki so začeli opravljati občasno oziroma začasno storitev v okviru reguliranega poklica v Republiki Sloveniji pred datumom izstopa, lahko opravljajo to storitev do izteka, skladno z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
(2) Delodajalci oziroma samozaposlene osebe s sedežem v Združenem kraljestvu, ki so izvajanje čezmejnih storitev v Republiki Sloveniji v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev, začeli pred izstopom, lahko opravljajo te storitve do datuma zaključka izvajanja storitev, navedenem v potrdilu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o opravljeni prijavi.
V. KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem izstopa.
Št. 008-01/19-2/11
Ljubljana, dne 20. marca 2019
EPA 471-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 

AAA Zlata odličnost