Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

828. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2019, stran 2359.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 25. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju april–junij 2019 
1. člen 
S tem sklepom se podaljšuje in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju april–junij 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR 
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.664.960
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.517.628
70
DAVČNI PRIHODKI
4.315.458
700 Davki na dohodek in dobiček
3.642.574
703 Davki na premoženje
478.017
704 Domači davki na blago in storitve
190.515
706 Drugi davki
4.352
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.202.169
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
513.901
711 Takse in pristojbine
6.630
712 Denarne kazni
10.385
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
26.793
714 Drugi nedavčni prihodki
644.460
72
KAPITALSKI PRIHODKI
39.420
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
39.420
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
107.912
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
107.912
741 Prejeta sredstva iz drž. poračuna iz sredstev proračuna EU
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.521.846
40
TEKOČI ODHODKI
1.988.827
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
383.319
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
54.145
402 Izdatki za blago in storitve
1.529.962
403 Plačila domačih obresti
21.401
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
2.502.828
410 Subvencije
161.958
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.309.074
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
244.853
413 Drugi tekoči domači transferi
786.943
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
999.462
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
999.462
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
30.728
430 Investicijski transferi
30.728
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
143.114
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
340.000
55
ODPLAČILA DOLGA
340.000
550 Odplačila domačega dolga
340.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–196.886
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–340.000
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–143.114
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
196.886
(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(1) V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
(2) Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu razen v primerih, ki jih določajo naslednji členi ZJF: 41. člen (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člen (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člen (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta). Za te primere neposredni uporabnik odpre nove postavke.
(3) Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. Kadar sredstva ne zadoščajo, potem župan v dovoljenih okvirih začasnega financiranja, prerazporedi sredstva iz prostih proračunskih postavk.
7. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
8. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov iz 3. člena tega sklepa.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 do uveljavitve Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019, vendar najdlje do 30. 6. 2019.
Št. 410-56/2019
Brežice, dne 26. marca 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost