Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

832. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2019, stran 2361.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 104/12 – ZIPRS1314, 14/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 82/13 – ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 95/14 – ZIPRS1415-C, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 33/17 – ZIPRS1718-A, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) in 64. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) in Odloka o proračunu Občine Dobje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) je Občinski svet Občine Dobje na 3. redni seji dne 7. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2019 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobje v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019, oziroma do sprejetja proračuna Občine Dobje za leto 2019, kolikor bo ta sprejet pred iztekom navedenega obdobja.
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobje za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2018.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, ki je sorazmerna s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018, kar znaša 378.241,39 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2018.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2019
Dobje, dne 7. marca 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek l.r.

AAA Zlata odličnost