Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

857. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2019, stran 2400.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 4. seji dne 22. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Odranci za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Odranci za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
4.153.099,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.214.739,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.016.111,00
700 Davki na dohodek in dobiček
904.611,00
703 Davki na premoženje 
106.800,00
704 Domači davki na blago in storitev
4.700,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
198.628,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
32.738,00
711 Takse in pristojbine
1.500,00
712 Denarne kazni
750,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
163.640,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.000.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.000.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.938.360,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
258.545,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
1.679.815,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.144.590,35
40
TEKOČI ODHODKI 
2.066.895,35
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
118.006,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
18.703,00
402 Izdatki za blago in storitve
893.941,00
403 Plačila domačih obresti 
7.965,00
409 Rezerve
1.028.280,35
41
TEKOČI TRANSFERI
613.588,00
410 Subvencije
6.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
392.720,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
103.686,00
413 Drugi tekoči domači transferi
111.182,0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.456.029,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.456.029,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.078,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
2.400,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.678,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
8.508,65
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(IV-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
356.400,00
55
ODPLAČILO DOLGA
356.400,00
550 Odplačilo domačega dolga
356.400,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
–347.891,35
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–356.400,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–8.508,65
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
347.891,35
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Odranci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih. Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljujejo enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktom občinskega sveta določeno drugače.
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Odranci je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezervacije (postavka 23002, konto 409000) za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,
– uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna (konto 409100),
– uporabi sredstev rezerv za namene iz 48. člena Zakona o javnih financah (konto 409100),
– začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 2.500,00 EUR po vlogi, znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezervacija.
Župan je pooblaščen še za izdaje mnenj za prodajo nepremičnin, na katerih ima občina zastavno pravico.
Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih skladov,
– prihodki iz EU za investicije,
– koncesijske dajatve,
– drugi namenski prihodki.
Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah – kontih v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnik, od tega:
1. v letu 2020 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe. Župan lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 4.000,00 EUR.
O uporabi proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet v polletnem poročilu in zaključnem računu proračuna.
9. člen 
(financiranje posrednih in ostalih proračunskih uporabnikov) 
Sredstva za financiranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotovijo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Višino in obseg porabe sredstev namenjenih za delovanje posrednih in drugih uporabnikov proračuna, ki ni določena s predpisi in merili določi župan s sklepom v okviru zagotovljenega obsega sredstev za posamezno proračunsko postavko.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih in drugih proračunskih uporabnikov se določi s pogodbo.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
10. člen
(odpis terjatev) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ na posameznega dolžnika do višine 250 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
(2) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 ne bo zadolževala.
(3) Javni zavodi, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Odranci se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanoviteljev. O soglasju k zadolžitvi in izdaji poroštev odloča občinski svet.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19-4/2019
Odranci, dne 22. marca 2019
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost