Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

825. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130, stran 2352.

  
Na podlagi tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 25. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(podlaga in predmet za OPPN) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130, ki ga je izdelalo podjetje M MUNDUS Mateja Sušin Brence s.p., pod št. projekta 1807.
(2) OPPN se sprejme ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14, 43/16 in 70/18).
(3) Na območju OPPN se načrtuje trgovski objekt s spremljajočimi ureditvami in infrastrukturo.
2. člen 
(pomen izrazov in kratic) 
(1) Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Kratica
Pomen kratice
FZ
Faktor zazidanosti parcele
FZP
Faktor zelene površine
GP
Gradbena parcela
OPN
Občinski prostorski načrt Občine Brežice
OPPN
Občinski podrobni prostorski načrt za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130
(2) Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta poteka največ 2 m od linij skrajnih točk, vključno z napravami za odvodnjavanje, pri avtocestah največ 2 m od varovalne ograje, pri predorih pa največ 5 m od stika predorske cevi z brežino, merjeno pravokotno na os ceste.
(3) Faktor zazidanosti gradbene parcele stavbe je razmerje med zazidano površino vseh objektov (vključno s tistimi nezahtevnimi in enostavnimi objekti, ki imajo enega ali več prostorov in v katere človek lahko vstopi) in celotno površino gradbene parcele stavbe. Površina kletne etaže, ki tvori zelene površine ali potrebne utrjene površine, se ne šteje v površino objekta za izračun faktorja zazidanosti.
(4) Faktor zelenih površin je razmerje med odprtimi bivalnimi površinami in celotno površino gradbene parcele stavbe. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (npr. dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke).
(5) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe nad terenom ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča.
(6) Kubus pomeni volumen oblike kvadra oziroma kocke.
(7) Gradbena parcela stavbe je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji objekt vključno z urejenimi površinami, ki služijo temu objektu oziroma na katerem je predviden objekt vključno z urejenimi površinami, ki bodo služila temu objektu.
(8) Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
(9) Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, vendar je dopustno odstopanje od njih, če jih zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno upoštevati, kar je treba obrazložiti in utemeljiti v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(10) Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.
3. člen 
(vsebina) 
(1) OPPN vsebuje poleg tekstualnega dela (v nadaljevanju: odlok) tudi grafični del ter priloge.
(2) Vsebina odloka določa:
1. opis prostorskih ureditev,
2. območje urejanja,
3. umestitev načrtovanih ureditev v prostor,
4. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
5. rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
6. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
7. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
9. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
10. obveznosti udeležencev graditve objektov,
11. usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
(3) Grafični del vsebuje naslednje načrte:
1. Območje OPPN
1.0 na OPN
M 1: 5000
1.1 na TTN
M 1: 10000
1.2 na DOF
M 1: 2000
1.3 na geodetskem načrtu
M 1: 1000
2. Vplivi in povezave 
M 1: 2000
3. Ureditvena situacija 
M 1: 500
4. Prometne ureditve
M 1: 500
5. Infrastruktura
M 1: 500
6. Parcelacija 
M 1: 500
(4) OPPN ima naslednje obvezne priloge: izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, prikaz stanja prostora, strokovne podlage za pripravo OPPN, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, obrazložitev in utemeljitev OPPN in povzetek za javnost.
(5) Glede na z OPPN-jem načrtovane ureditve in varovanja, okoljskega poročila za postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bilo potrebno izdelati, zato ni predmet obveznih prilog.
II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV 
4. člen 
(območje urejanja) 
(1) Območje OPPN se nahaja vzhodno od obstoječe avtobusne postaje v Brežicah ob regionalni cesti, Cesti svobode.
(2) Območje OPPN je z OPN opredeljeno kot del enote urejanja prostora z oznako EUP BRŽ-130, kjer je določena namenska raba CDo – območja namenjena trgovskim, oskrbnim, poslovnim, storitvenim, gostinskim dejavnostim, manjša obrt.
(3) Območje OPPN zajema zemljišča na parc. št. del 178/1, del 179/1, del 180, del 273/4, del 276/2, del 279/3, del 282/4, del 283/3, del 286/2, del 291/9, del 291/10, del 297/3 in del 297/4 vse k.o. Zakot v velikosti 0,80 ha.
(4) Meja območja OPPN je razvidna iz načrta 1 grafičnega dela »Območje OPPN«.
5. člen 
(vplivi in povezave) 
(1) Območje je ravninsko, v celoti nepozidano, kjer se nahaja trajni travnik.
(2) Območje na zahodni strani sega do regionalne ceste R1-220/1334 Krško–Brežice. Izven območja OPPN ob vzhodni meji OPPN poteka dostopna pot do kmetijskih zemljišč, katere dejanska raba ni geodetsko evidentirana.
(3) Območje OPPN ni komunalno opremljeno. Ob Cesti svobode poteka vodovod in javna kanalizacija in podzemni električni kablovod 20kV. Za potrebe napajanja območja je potrebna izvedba sekundarnega voda za potrebe elektroenergetske oskrbe, plinovoda in komunikacijskih omrežij.
(4) OPPN ne posega na varovana območja – ne na območje kulturne dediščine, ne na območja ohranjanja narave, varstva voda ali na ogrožena območja.
(5) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz načrta 2 grafičnega dela »Vplivi in povezave«.
6. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN je dopustna novogradnja, rekonstrukcija, vzdrževanje objekta, vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev objekta.
7. člen 
(vrste objektov glede na namen po klasifikaciji objektov) 
(1) Skladno z namensko rabo je dopustna gradnja trgovskega objekta.
(2) Po klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) glede na namen uporabe je dopustna gradnja naslednjih objektov s pretežnim namenom:
– 12301 trgovske stavbe kot manj zahteven objekt, en objekt kot nezahteven,
– 1242 garažne stavbe, od tega kolesarnica kot enostaven ali nezahteven objekt,
– 24122 drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega otroška in druga javna igrišča,
– 24205 drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
a) ograja kot enostavni objekt za potrebe vizualnega zapiranja servisnih prostorov, zunanjega skladišča in zbirnega oziroma odjemnega mesta za smeti, 
b) oporni zid kot enostavni objekt na območju nakladalne rampe, 
– 31110 nasip za spreminjanje nivelete terena maksimalno do izravnave višinske kote platoja trgovskega objekta z regionalno cesto z minimalnimi nakloni, potrebnimi za odvodnjavanje,
– 32120 urbana oprema,
– 32130 objekti za oglaševanje in informacijski panoji kot enostavni objekt.
(3) Dopustna je izgradnja infrastrukturnih objektov:
– 21112 regionalna cesta, od tega elementi križišča za navezavo lokalne ceste na regionalno cesto in zagotavljanje ustreznega profila regionalne ceste,
– 21121 lokalna cesta,
– 21520 jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, od tega vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode,
– 222 lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, od tega:
a) 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, 
b) 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, 
c) 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, od tega cevovod za daljinsko ogrevanje, 
d) 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), 
e) 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja. 
(4) Za potrebe izvennivojskega križanja Ceste Svobode je dopustna tudi gradnja naslednjega infrastrukturnega objekta:
– 21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi, od tega nadhod ali 21422 podhodi in
– 21121 lokalna cesta, od tega pešpot.
(5) Na zelenih pasovih, določenih v šestem odstavku 12. člena tega odloka je dopustna naslednja gradnja:
– 31110 nasip za spreminjanje nivelete terena maksimalno do izravnave višinske kote platoja trgovskega objekta z regionalno cesto z minimalnimi nakloni, potrebnimi za odvodnjavanje,
– 32120 urbana oprema,
– 32130 objekti za oglaševanje in informacijski panoji kot enostavni objekt,
– 222 lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, od tega:
a) 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi, 
b) 22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, 
c) 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, od tega cevovod za daljinsko ogrevanje, 
d) 22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija), 
e) 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja. 
8. člen 
(dopustne dejavnosti) 
Območje OPPN je namenjeno trgovski dejavnosti, 47.110 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.
9. člen 
(vrste objektov glede na zahtevnost) 
V območju OPPN je poleg manj zahtevnih objektov dopustna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno s 7. in 13. členom tega odloka.
III. MERILA IN POGOJI NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
10. člen 
(zasnova in ureditvene enote) 
(1) Območje OPPN ima eno ureditveno enoto, kjer je predvidena gradnja trgovskega objekta s spremljajočimi ureditvami. Predvidi se umestitev nove lokalne ceste s povezavo na regionalno cesto, ki bo namenjena za dostop tudi ostalim stavbnim površinam v zaledju izven OPPN. Zagotavlja se zeleni pas ob prometnicah z zasaditvami tako zelenega pasu kot na sami gradbeni parceli s poudarkom oblikovanja kvalitetnejšega obuličnega prostora pomembne vpadnice v mesto. Predvidi se ostala infrastruktura kot nastavek za širše zaledno območje.
(2) Zasnova je razvidna iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Ureditvena situacija«.
11. člen 
(lokacijski pogoji in pogoji o velikosti objektov) 
(1) Gradnja objekta je dopustna na površini za razvoj objekta, ki jo opredeljuje gradbena meja. Površina za razvoj objekta je odmaknjena od meje gradbene parcele stavbe 4 m, razen od parcele regionalne ceste, kjer je skladno z regulacijskimi črtami OPN-ja odmaknjena 15 m.
(2) Izven površine za razvoj objektov je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogoji 13. člena tega odloka, razen na:
– zelenih pasovih, določenih v šestem odstavku 12. člena tega odloka, kjer je dopustna gradnja, kot izhaja iz petega odstavka 7. člena tega odloka in
– na območju začasne rabe, določenem v šestem odstavku 16. člena tega odloka, kjer je izjemoma dopustna gradnja pod pogoji šestega odstavka 16. člena tega odloka.
(3) Objekt je pritličen, velikosti do 2000 m2 bruto etažne površine, s koto pritličja največ 0,5 m nad terenom na mestu vhoda. Kletne etaže so dovoljene, v kolikor to dopuščajo terenske razmere in komunalni priključki. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo je določena s faktorjem zazidanosti FZmax = 0,4.
(4) Lokacijski pogoji in dopustni gabariti objektov so razvidni iz načrta 3 grafičnega dela OPPN »Ureditvena situacija«.
12. člen 
(pogoji za oblikovanje objektov in površin) 
(1) Glavni objekt je pravokotne oblike, kjer je dopustno dodajanje in odvzemanje kubusov.
(2) Streha je ravna, lahko tudi zelena.
(3) Fasada naj bo v odtenkih svetlih, toplih, zemeljskih barv ali v beli barvi. Dovoljene so barvne kombinacije za poudarek posameznega dela fasade. Na fasadi je poleg stekla dopustna kombinacija maksimalno dveh materialov – omet, les, fasadne plošče, ki niso betonske, opeka, zazelenjena vertikalna fasada. Glavni vhod v stavbo se izpostavi in umesti na glavni fasadi, usmerjeni k Cesti svobode. Taka fasada objekta mora biti mestotvorno oblikovana. Servisni deli stavbe ne smejo biti vidni s Ceste svobode, proti ostalim stavbnim zemljiščem pa morajo biti urbano oblikovani ali zazelenjeni.
(4) Postavitev klimatskih naprav in zunanjih enot toplotne črpalke ni dopustno na uličnih fasadah objektov.
(5) Uvozi in utrjene površine:
– Zunanje manipulativne površine in parkirišča morajo po velikosti zadoščati potrebam objekta. Na območju manipulacije dostavnih tovornjakov mora biti povozna površina ustrezno utrjena.
– Objekt mora zagotavljati minimalno 1 parkirno mesto na 35 m2 bruto etažne površine trgovske stavbe, parkirna mesta za invalide in parkirna mesta za kolesa ter druga enosledna vozila. Površina parkirnih mest je tlakovana in mora biti vizualno členjena z zasaditvijo avtohtonih dreves naravnoraščenih krošenj.
(6) Nepozidane in neutrjene površine:
– Območje se zazeleni v čim večji možni meri, tako zaradi ponikanja meteorne vode kot zaradi privlačnosti prostora. Rastline ne smejo posegati v območje preglednostnega trikotnika. Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture se izvede z odmikom od posameznih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije najmanj 2 m, od plinovoda pa v 2,5 m pasu ni dovoljeno sejanje dreves ali grmičevja s koreninami globljimi od 0,5 m.
– Minimalni faktor zelenih površin FZP je 0,15.
– Ob obodnih cestah je potrebno zagotoviti zeleni pas, in sicer ob regionalni cesti minimalne širine 3 m od roba cestnega sveta, ob novi lokalni cesti pa minimalno 2 m. Zeleni pasovi se ozelenijo z vertikalno vegetacijo na način, da se v gostem ritmu tvorijo gruče avtohtonih drevesnih vrst naravnih krošenj z okrasnimi grmovnicami ob upoštevanju zagotavljanja ustrezne preglednosti cest.
– Ob severovzhodni parcelni meji, kjer so predvideni servisni prostori in zbirno mesto za smeti, se na meji s sosednjo parcelo izvede gosta zazelenitev zaradi zagotavljanja kvalitetnejše podobe območja upoštevajoč namensko rabo sosednjih zemljišč.
– Na gradbeni parceli stavbe je potrebno poleg zasaditve na zelenih pasovih ob cestah zagotoviti najmanj 25 dreves/ha – kar pomeni na GP1 20 dreves avtohtonih drevesnih vrst naravnih krošenj, od tega min. 10 dreves kot točkovna zasaditev med parkirišči. Zasaditev s cipresami ni dopustna. Zasaditev vključno z zelenim pasom ob cestah mora biti izvedena pred izdajo uporabnega dovoljenja.
– Dopustno je nasipavanje terena zaradi izravnave terena skladno s 7. členom tega odloka.
13. člen 
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte) 
(1) Vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov so navedene v 7. členu tega odloka.
(2) Lega nezahtevnih in enostavnih objektov na zemljišču:
– Najbolj izpostavljen del nezahtevnih ali enostavnih objektov, ki so po definiciji stavbe, mora biti od meje sosednjih parcel oddaljen min. 1,5 m, lahko tudi manj, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ob regionalni cesti najmanj 15 m. Minimalni odmik ostalih nezahtevnih in enostavnih objektov od parcelne meje je 0,5 m.
(3) Pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih stavb:
– Oblikovani morajo biti enostavno – nečlenjen objekt.
– Strehe morajo biti oblikovno skladne z obstoječim objektom – ravne strehe.
(4) Mesto za zbiranje in odjem smeti (odjemno in zbirno mesto komunalnih odpadkov) se uredi na način, da ni vizualno izpostavljeno. Zbirne posode se postavijo na utrjeno podlago, ogradijo se z netransparentno ograjo, ki mora biti višja od zabojnikov. Ograja je lahko lesena ali iz vlaknocementnih fasadnih plošč ipd. ali pa se odjemno mesto vizualno zakrije z zelenjem. Dovoljeno je nadkritje odjemnih in zbirnih mest z ravno streho na višini, ki omogoča normalno funkcijo.
(5) Objekti za oglaševanje: Dopustno je le oglaševanje dejavnosti v območju OPPN ob upoštevanju predpisov za postavljanje objektov za reklamiranje, obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu regionalne ceste in predpisov lokalne skupnosti. Drugo oglaševanje ali reklamiranje ipd. v varovalnem pasu regionalne ceste ni dopustno.
14. člen 
(pogoji za obstoječe objekte) 
Znotraj območja OPPN ni obstoječih objektov. Po izgradnji trgovskega objekta so dopustne vrste gradenj, kot jih določa 6. člen tega odloka.
IV. POGOJI ZA GOSPODARSKO JAVNO IN DRUGO INFRASTRUKTURO 
15. člen 
(infrastruktura splošno) 
(1) Obstoječe stanje infrastrukturne opremljenosti je navedeno v 5. členu tega odloka.
(2) Vsa infrastruktura se načrtuje za napajanje stavbnih zemljišč v zaledju za smiselno celoto enot urejanja prostora po OPN (BRŽ-129 in BRŽ-130). Poleg novega cestnega priključka za navezavo nove lokalne ceste, se izvedejo tudi sekundarni vodi vodovoda in kanalizacije iz obstoječih vodov ob regionalni cesti in sekundarni elektrovod, plinovod in komunikacijski vod iz mesta za priključitev izven območja OPPN. Sekundarni vodi se gradijo prioritetno v koridorju cest.
(3) Upoštevati je potrebno predpisane in priporočene odmike med posameznimi infrastrukturnimi vodi pri vzporednem poteku in na območjih križanj. Odmiki od cest in infrastrukturnih koridorjev morajo omogočati nemoteno funkcioniranje in vzdrževanje infrastrukturnih objektov. Prečkanja cest, uvozov, dvorišč se izvedejo v zaščitnih ceveh, ki omogočajo kasnejše rekonstrukcije in obnove brez posegov v cestno telo.
(4) Sajenje dreves v varovalnih območij infrastrukture je dopustno pod pogoji, navedenimi v šestem odstavku 12. člena tega odloka.
(5) Elektro omarice, omarice telekomunikacijskih in drugih tehničnih napeljav je potrebno namestiti tako, da so javno dostopne in da praviloma niso na uličnih fasadah objektov.
(6) Priključki posamezne gradbene parcele stavbe so predmet projektne dokumentacije. Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet projektne dokumentacije.
16. člen 
(prometna infrastruktura) 
(1) Dostop do območja OPPN se zagotovi preko novega kraka obstoječega trikrakega križišča pri avtobusni postaji na regionalni cesti R1-220/1334 Krško–Brežice, Cesti svobode, in sicer preko nove lokalne ceste, ki se načrtuje tudi za potrebe zagotavljanja dostopa ostalih stavbnih površin v enoti urejanja prostora.
(2) Regionalna cesta R1-220/1334 Krško–Brežice: OPPN upošteva ureditve rekonstrukcije regionalne ceste po projektu Pločnik in kolesarska steza – rondo Tuš – rondo Trnje – faza 3, PZI, GPI d.o.o., Novo mesto, maj 2017. Regionalna cesta je izven območja OPPN. Na zahodni meji območja OPPN le-ta omogoča ureditev parcele regionalne ceste. Ureditev ceste je v javno korist.
(3) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste l. reda. št. R1-220, na odseku 1334 Krško–Brežice, od km 12,300 do km 12,415 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste. Gradbena meja je v odmiku 15 m od regionalne ceste, zato gradnja stavb v varovalnem pasu ni dopustna. Dopustna je gradnja infrastrukture in nasipavanje za izravnavo terena. Skladno s šestim odstavkom 12. člena tega odloka se na gradbeni parceli stavbe zagotovi 3 m pas ob regionalni cesti z zasaditvijo, ki pa ne sme ovirati preglednosti križišča.
(4) Nova lokalna cesta se priključuje na regionalno cesto R1-220/1334 v stacionaži km 12,415 na levi strani. Cesta ima status javnega dobra. Načrtuje se vključno z ostalo infrastrukturo v sklopu zagotavljanja infrastrukturne opremljenosti območja. Cesta mora imeti ustrezne prečne in vzdolžne naklone ter urejeno odvodnjavanje (vtoki pod robnikom).
(5) Potrebna parkirna mesta in manipulativne površine se zagotavljajo na pripadajoči gradbeni parceli stavbe upoštevajoč peti odstavek 12. člena tega odloka. Na uvozu v območje se lahko predvidijo rampe, ki regulirajo dostopnost do parkirišč, lahko tudi v dogovoru režima z občino.
(6) Na podlagi Strokovne podlage za širitev območja stavbnih zemljišč med Cesto svobode in Bizeljsko cesto, PA – 1312, december 2013, se ob severozahodni meji določi začasna raba zemljišč kot rezervacija prostora za izvennivojski prehod za pešce. Do vzpostavitve le-tega, se območje nameni kot zelena površina h GP1 in se šteje v FZP za GP1. Na območju začasne rabe ni dopustna postavitev objektov, ki bi onemogočali izvedbo izvennivojskega prečkanja z dostopno potjo. Lastnik zemljišča bo v primeru potrebe po gradnji le-tega, zagotovil potrebno zemljišče za izvenivojsko križanje.
(7) Ob regionalni cesti in novi lokalni cesti se izvede cestna razsvetljava.
(8) Prometne ureditve so prikazane na načrtu 4 grafičnega dela OPPN »Prometne ureditve«.
17. člen 
(vodovod in hidrantno omrežje) 
(1) Ob regionalni cesti izven OPPN poteka magistralni javni vodovod DL ∅ 300 mm (povezava glavnega črpališča v Glogovem Brodu s centralnim vodohranom na Čatežu ob Savi). Območje OPPN posega v varovalni pas javnega vodovoda.
(2) Izvede se sekundarni vod v koridorju nove lokalne ceste za potrebe oskrbe širšega zalednega območja in priključek za trgovski objekt. Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca. Na obstoječem omrežju se predvidi nov hidrant.
(3) Potek vodovoda je razviden iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
18. člen 
(čiščenje in odvajanje voda) 
(1) Ob regionalni cesti izven OPPN poteka javna kanalizacija ABC ∅ 120 cm – mešani vod. Območje OPPN posega v varovalni pas javne kanalizacije.
(2) Za potrebe odvajanja fekalnih odpadnih vod se izvede sekundarni vod v koridorju nove lokalne ceste za potrebe odvajanja širšega zalednega območja in priključek za trgovski objekt na GP1. Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca. Priključevanje objektov na kanalizacijski sistem je obvezno. Natančnejši potek, dimenzioniranje in tehnične karakteristike omrežja se določijo v fazi izdelave projekta komunalnega opremljanja območja.
(3) Padavinske in drenažne vode iz objekta in zunanjih ureditev se ne vodijo v javno mešano kanalizacijsko omrežje, ampak se prioritetno preko lovilcev olj speljejo v ponikovalnice ali preko zadrževalnika vode v odvodni jarek izven območja OPPN.
(4) Odvodnjavanje padavinske vode iz cestišč se uredi z vtokom pod robniki, preko sistema drenaž, ki poteka vzporedno s cesto v vodotesno cestno meteorno kanalizacijo, ki se prioritetno spelje v ponikalnice ali preko zadrževalnika vode v odvodni jarek izven območja OPPN.
(5) Način, dimenzioniranje in tehnične karakteristike odvodnjavanja se dokončno določijo v fazi izdelave projektne dokumentacije na način, da ne bo vpliva na gradbene parcele stavb.
(6) Odvodnjavanje odpadnih in padavinskih vod je razvidno iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
19. člen 
(energetska infrastruktura) 
(1) Električno omrežje:
– Do območja OPPN se izvede sekundarni vod iz trafo postaje izven območja OPPN za napajanje trgovskega objekta in širšega območja stavbnih zemljišč. Predvidi se gradnja sekundarne elektro kanalizacije v koridorju cest.
– Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca. Uporabniki se na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro omaric, ki so locirane pod pogoji 15. člena tega odloka.
(2) Plin:
– Do območja OPPN se izvede sekundarni vod iz obstoječega omrežja po Šolski ulici izven območja OPPN za napajanje širšega območja stavbnih zemljišč. Predvidi se gradnja sekundarnega plinovoda v koridorju cest.
– Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca.
(3) Obnovljivi viri
– Za ogrevanje in drugo uporabo je možno tudi izkoriščanje obnovljivih virov energije. Fotovoltaični sistemi se lahko izvedejo le kot del strehe ali fasade.
(4) Potek energetske infrastrukture je razviden iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
20. člen 
(komunikacijsko omrežje) 
(1) Do območja OPPN se izvede nova komunikacijska kanalizacija iz obstoječega omrežja izven OPPN za napajanje trgovskega objekta in širšega območja stavbnih zemljišč – z razvodom v koridorju cest.
(2) Način in mesto priklopa ter dimenzioniranje se izvedejo pod pogoji upravljavca.
(3) Potek komunikacijskega omrežja je razviden iz načrta 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
21. člen 
(zbiranje in odvoz odpadkov) 
Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov z odjemnega mesta na gradbeni parceli stavbe. Odjemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca. Odjemno mesto za smetnjake se uredi skladno z določili 13. člena tega odloka. Omogočati mora neovirano odlaganje komunalnih odpadkov in drugih odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
V. PARCELACIJA IN PROSTORSKI UKREPI 
22. člen 
(parcelacija in prostorski ukrepi) 
(1) Na zahodni meji območja OPPN poteka območje regionalne ceste, katere razmejitev je fleksibilno določena, kar omogoča ureditev parcele regionalne ceste. Ureditev ceste je v javno korist. Prav tako velja fleksibilnost prikazane parcelacije ob novi lokalni cesti.
(2) Parcelacija je razvidna iz načrta 6 grafičnega dela OPPN »Parcelacija«.
(3) Prostorski ukrepi niso predvideni.
VI. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE IN OKOLJA 
23. člen 
(ohranjanje kulturne dediščine in narave) 
OPPN ne posega na območja ohranjanja kulturne dediščine niti na območja varovanja narave.
24. člen 
(varovanje voda) 
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov oziroma njihovih varstvenih pasov. Na območju se poplave ne pojavljajo in ni površinskih voda.
(2) Predvideni so običajni zaščitni ukrepi za varstvo voda skladno z veljavno zakonodajo – ustrezen način odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih vod.
25. člen 
(varovanje okolja) 
(1) Predvideni so običajni zaščitni ukrepi za varstvo okolja.
(2) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Območje centralnih dejavnosti CDo sodi, vezano na 112. člen OPN, med območja IV. stopnje varstva pred hrupom.
(4) Povzročitelji odpadkov med gradnjo in v času obratovanja objektov morajo upoštevati veljavne predpise, ki določajo ravnanje z odpadki.
(5) Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno upoštevati veljavne predpise. Območje OPPN sodi v območje I. stopnje varstva pred sevanjem.
(6) Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja ter zmanjševanja porabe električne energije.
(7) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM IN VAROVANJEM ZDRAVJA 
26. člen 
(obramba in varstvo pred nesrečami) 
(1) Obramba: Na območju urejanja niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
(2) Ukrepi ogroženih območij: Območje obravnave se ne nahaja na ogroženem območju – ne na poplavnem območju, ne na erozijsko ogroženem območju in ne na plazljivem ali plazovitem območju.
(3) Protipotresna varnost: Pri gradnji objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je potrebno upoštevati določila predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za projektni potresni pospešek tal (g) je 0,225. Objekti morajo biti projektirani, grajeni in vzdrževani skladno z veljavnimi predpisi o odpornosti in stabilnosti objektov.
(4) Nevarnost razlitja nevarnih snovi: glede na namenskost stavb se ne predvideva pojavnost tovrstne nevarnosti.
(5) Grafičen prikaz je zajet v načrtu 5 grafičnega dela OPPN »Infrastruktura«.
27. člen 
(požarnovarstvene zahteve) 
(1) Požarno varstvo, širjenje požara na sosednje objekte, odmiki med objekti, lega objektov, nosilnost konstrukcije, preprečevanje širjenja požara po stavbah, evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje, ukrepi za varen umik ljudi, naprave za gašenje in dostop gasilcev, hidrantno omrežje in drugo, morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi, ki urejajo načrtovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo in se podrobneje določijo v projektni dokumentaciji.
(2) Intervencijske poti se zagotovijo na obstoječih in novih cestah.
(3) Javni vodovodni sistem se nadgradi s hidranti za izboljšanje požarne varnosti območja.
28. člen 
(varovanje zdravja) 
Dostop do javnih površin mora omogočati dostop in uporabo gibalno oviranim osebam skladno s predpisi in dobro prakso.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN 
29. člen 
(etapnost izvedbe prostorske ureditve) 
(1) Etapnost izvajanja se nanaša predvsem na zagotavljanje komunalne opreme, in sicer je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta in na način, ki smiselno upošteva celoto in ne ovira izvedbe komunalnega opremljanja območja.
(2) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
30. člen 
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju varnostnih, energetskih, prometnih, tehnoloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z energetskega, tehnološkega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Lokacija uvoza na GP1 se ne sme bistveno premikati v smeri proti regionalni cesti. Dopusten je le minimalni zamik, ki bi izhajal zaradi racionalnejše organizacije parkirnih mest.
(3) Nova lokalna cesta se lahko gradi fazno, in sicer v prvi fazi v obsegu, kot je potreben za zagotavljanje ustreznega dostopa do predmetnega trgovskega objekta, vključno s peš in kolesarskim prometom na strani gradnje trgovskega objekta. Izhajajoč iz dopustne fazne gradnje nove lokalne ceste z nastavki za dostop do širšega območja je smiselno dopustno tudi odstopanje od prikazane parcelacije ceste oziroma delitev parcele ceste upoštevajoč funkcionalno celoto.
31. člen 
(zagotavljanje izgradnje infrastrukture) 
(1) Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture, je dopustna samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, razen če je z drugimi predpisi drugače določeno.
(2) Občina Brežice in investitor se s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam zgradil del ali celotno komunalno opremo po tem OPPN. Investitor objekta na GP1 je dolžan za vso infrastrukturo pridobiti uporabno dovoljenje in jo skupaj s pripadajočimi zemljišči, prostimi bremen, predati Občini Brežice v last (oziroma prenesti stvarnopravne pravice na teh zemljiščih) ter v upravljanje v roku, ki se dogovori v pogodbi o opremljanju. Zemljišča potrebna za parcele javnih cest, poti in nadhoda lastniki zemljišč neodplačno prenesejo na Občino Brežice.
32. člen 
(obveznosti udeležencev graditve objektov) 
Pogoji in obveznosti udeležencev pri gradnji v času gradnje so predmet mnenj ali soglasij k projektom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
(dopustni posegi pred izvedbo ureditev) 
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
34. člen 
(vpogled akta in nadzorstvo) 
(1) OPPN je v času uradnih ur na vpogled na pristojnem oddelku za prostor Občine Brežice.
(2) Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen 
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN oziroma za pripravo celovitih sprememb in dopolnitev OPN) 
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in urbanističnega urejanja, kot je opredeljeno v tem odloku. Prenesejo se v prostorsko izvedbene pogoje v OPN.
36. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2018
Brežice, dne 25. marca 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost