Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

883. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2019, stran 2434.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 4. redni seji dne 27. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april–junij 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Trebnje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 30. junija 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2019 se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljevanju: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18 in 39/18; v nadaljevanju: odlok o proračunu Občine Trebnje) in za iste programe kot v letu 2018.
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in odlokom o proračunu Občine Trebnje.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2018.
V obdobju začasnega financiranja občina ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 12. 2018.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun april–junij 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.747.794,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.588.727,58
70
DAVČNI PRIHODKI
2.139.910,50
700 Davki na dohodek in dobiček
1.885.091,00
703 Davki na premoženje
176.955,51
704 Domači davki na blago in storitve
71.038,24
706 Drugi davki in prispevki
6.825,75
71
NEDAVČNI PRIHODKI
448.817,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
167.099,38
711 Takse in pristojbine
4.198,66
712 Globe in druge denarne kazni
35.378,63
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
10.123,76
714 Drugi nedavčni prihodki
232.016,65
72
KAPITALSKI PRIHODKI
77.250,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. sredstev
77.250,00
73
PREJETE DONACIJE
5.470,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
5.470,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
70.527,17
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
70.527,17
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
5.820,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 
5.820,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.602.937,74
40
TEKOČI ODHODKI
869.006,10
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
197.910,39
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
28.905,00
402 Izdatki za blago in storitve
616.636,01
403 Plačila domačih obresti
11.554,71
409 Rezerve
13.999,99
41
TEKOČI TRANSFERI
1.416.599,71
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.089.859,58
412 Transferi nepridobitnim organizac. in ustanovam
52.808,70
413 Drugi tekoči domači transferi
273.931,43
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
291.331,93
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
291.331,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
26.000,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
26.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
144.857,01
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
135.589,47
55
ODPLAČILA DOLGA
135.589,47
550 Odplačila domačega dolga
135.589,47
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
9.267,54
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–135.589,47
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–144.857,01
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (za porabo v obdobju april–junij 2019)
0,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu Občine Trebnje, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine tekočega leta.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk/podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(izvrševanje proračuna) 
S tem sklepom se določi prioriteta financiranja posameznega neposrednega uporabnika glede na obseg sredstev, kar pomeni, da se sredstva zagotavljajo po naslednjem vrstnem redu glede na razpoložljivo kvoto:
– za izplačilo plač in prispevkov,
– za socialne transfere in transfere posameznikom,
– za materialne stroške, ki omogočajo izvajanje zakonsko predpisanih nalog,
– za ostale materialne stroške,
– za že sprejete obveznosti iz naslova investicij,
– za dogovorjene programe.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, odlok o proračunu Občine Trebnje, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
8. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko v skladu s 85. členom ZJF likvidnostno zadolži v primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje začasnega financiranja ne more uravnovesiti, vendar se na tej podlagi ne more povečati obseg odhodkov in drugih izdatkov, ki je določen v 3. členu tega sklepa.
5. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se vroči nadzornemu odboru ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2019 dalje.
Št. 410-46/2019-2
Trebnje, dne 27. marca 2019
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti