Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

802. Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1), stran 2323.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter v zvezi z drugim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in na podlagi tretjega odstavka 108. člena v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 6. marca 2019 sprejel
O D L O K 
o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (OdRSPVČP19-1) 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi načrt ravnanja s premičnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019.
(2) Sestavni del načrta ravnanja s premičnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 je načrt pridobivanja premičnega premoženja iz preglednice 3, ki je priloga tega odloka.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17).
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/19-1/
Ljubljana, dne 6. marca 2019
EPA 383-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik 
Preglednica 3: Načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2019
UPRAVLJAVEC
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA SREDSTVA 
(V EUR)
MOTORNA VOZILA
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
 
1
osebno vozilo 
višjega srednjega razreda
 
1
 
38.000
SKUPAJ:
38.000