Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1736/19, Stran 623
Svet javnega zavoda Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in sklepa 6. redne seje Sveta javnega zavoda Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini z dne 12. 3. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Zahtevani pogoji za prijavo na delovno mesto so:
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o pridobljenem nazivu;
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu;
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni);
– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni);
– program vodenja zavoda za mandatno obdobje;
– kratek življenjepis (neobvezno).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 10 dneh od zadnje objave razpisa na naslov: Svet javnega zavoda Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet javnega zavoda Osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini