Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

809. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019, stran 2327.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDPSP-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 3. redni seji občinskega sveta dne 21. 3. 2019 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2019 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Konto
Splošni del proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2019
Proračun 2019 (v EUR)
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.710.928
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.917.531
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.094.654
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.644.404
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
358.250
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
92.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
822.877
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
661.977
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.800
712
DENARNE KAZNI 
9.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
148.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
244.159
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
142.729
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
101.430
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
534.238
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
382.425
741
PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
151.813
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787) 
15.000
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
15.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.872.671
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.018.125
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
301.538
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
48.012
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.568.345
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
41.350
409
REZERVE
58.880
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
2.306.691
410
SUBVENCIJE
23.700
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.515.500
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
144.752
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
622.739
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.399.106
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.399.106
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
148.750
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
63.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
85.750
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–161.743
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
485
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
485
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
485
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
485
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (50)
153.798
50
ZADOLŽEVANJE (500)
153.798
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
153.798
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (55)
318.402
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
318.402
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
318.402
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–325.862
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–164.604
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
161.743
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
326.127
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se namenijo za gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, ter zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
3. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo izgradnji komunalne infrastrukture ter izgradnji in vzdrževanju vodovodov,
4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne infrastrukture,
6. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture,
7. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2019 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2020 75 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov v načrtu razvojnih programov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
2. podračun stanovanjskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 40.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2019 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 15.000 eurov.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 153.798 eurov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Šmartno pri Litiji, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 30.000 eurov.
Občina lahko izdaja poroštva osebam iz prejšnjega odstavka pod naslednjimi pogoji:
1. da predhodno pridobijo pisno soglasje ustanovitelja in
2. da imajo za servisiranje dolga zagotovljena sredstva iz neproračunskih virov.
11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2019 zadolžijo do skupne višine 100.000 eurov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2019 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 50.000 eurov.
12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2019 zadolži do višine 3.000.000 eurov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2020) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno pri Litiji v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-006/2018
Šmartno pri Litiji, dne 21. marca 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.