Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Št. 011-14/19-3 Ob-1729/19, Stran 630
Na podlagi 36. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in 7. člena Odloka o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 70/18) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
javni poziv 
za imenovanje predstavnika pacientov v Svetu javnega zavoda Lekarna Ljubljana
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana, v katerem je na novo določena sestava sveta zavoda. Svet zavoda ima 13 članic in članov (v nadaljnjem besedilu: član) in je sestavljen iz predstavnikov, in sicer: šestih članov ustanoviteljice, petih članov zaposlenih v zavodu, enega člana predstavnika pacientov in enega člana predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Predstavnika pacientov imenuje ustanoviteljica zavoda na podlagi izvedenega javnega poziva. Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Predlog kandidature mora biti sestavljen v pisni obliki in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek
– stalno prebivališče
– leto rojstva
– izobrazba
– zaposlitev
– reference kandidata
– privolitev/soglasje kandidata, da se podatki, navedeni v kandidaturi, lahko uporabljajo za potrebe kandidature.
Rok za vložitev vloge: 10 dni po objavi javnega poziva.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici na naslov: Mestni svet Mestne občine Ljubljana, KMVVI, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »Javni poziv-Lekarna Ljubljana«.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov.
Prejete vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa o imenovanju posredovala v sprejem Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana. Z odločitvijo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.
Morebitne dodatne informacije daje vsak dan od 10. do 12. ure Magdalena Škerl na tel. 01/306-12-90.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana