Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1753/19, Stran 628
V skladu s sklepom uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: Vzajemna) z dne 18. 3. 2019, o razpisu volitev s sistemom kooptacije, sprejetim na podlagi 43. člena ter v povezavi z 18.a členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. ter 42. člena Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o volitvah), uprava Vzajemne razpisuje
volitve 
s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne
Splošno
Za dan razpisa volitev s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljnjem besedilu: volitve) po dveh letih volilnega obdobja, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 29. 3. 2019.
Vsi člani Vzajemne so glede na starost dne 28. 2. 2019 razporejeni v pet starostnih razredov, in sicer:
I. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 11. 12. 1982 in mlajši;
II. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 29. 9. 1971 do vključno 10. 12. 1982;
III. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 3. 8. 1960 do vključno 28. 9. 1971;
IV. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni od vključno 10. 12. 1948 do vključno 2. 8. 1960;
V. starostni razred: člani Vzajemne, rojeni do vključno 9. 12. 1948 in starejši.
V vsakem starostnem razredu se izvoli tri zastopnike članov Vzajemne (v nadaljnjem besedilu: zastopniki), skupaj v vseh starostnih razredih petnajst zastopnikov.
Kdo ima pravico voliti in biti izvoljen
Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne komisije mandat zastopnika po preteku prvih dveh let volilnega obdobja ne bo prenehal (skupaj šest zastopnikov v posameznem starostnem razredu). Zastopniki, ki jim bo na podlagi izvedenega izločitvenega žreba po poteku dveh let volilnega obdobja prenehal mandat (skupaj trije zastopniki v posameznem starostnem razredu), nimajo aktivne volilne pravice.
Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 28. 2. 2019 člani Vzajemne že najmanj eno leto. Če je član Vzajemne pravna oseba, imajo pravico biti izvoljeni zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so na dan 28. 2. 2019 zavarovanci po opredeljeni pogodbi najmanj eno leto. Če članu po opredeljenem datumu preneha članstvo, izgubi pasivno volilno pravico.
Zastopniki, ki jim na podlagi izvedenega izločitvenega žreba volilne komisije po poteku dveh let volilnega obdobja preneha mandat, imajo pasivno volilno pravico. Pasivno volilno pravico imajo tudi nadomestni zastopniki, izvoljeni na splošnih volitvah v skupščino zastopnikov članov 2017.
Pasivne volilne pravice nimajo zaposleni v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni, člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna, člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne ter člani volilne komisije.
Izločitveni žreb
Volilna komisija bo izvedla žreb, ki bo določil tretjino zastopnikov iz vsakega starostnega razreda, ki jim bo po poteku dveh let volilnega obdobja, to je 21. 6. 2019, prenehal mandat. Žreb bo izveden na seji volilne komisije, in sicer 1. 4. 2019. Vsi zastopniki bodo o rezultatih žreba pisno obveščeni.
Postopek kandidiranja
Pravico predlagati kandidate za zastopnike ter podajanja podpore h kandidaturam (predlagatelj in podpornik volilnega predloga) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 28. 2. 2019 člani Vzajemne – imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo s trajanjem najmanj eno leto.
Aktivna in pasivna volilna pravica, kakor tudi podajanje podpore k volilnemu predlogu, se uresničuje s strani nosilca pravice samo znotraj svojega starostnega razreda.
Pogoj za veljavnost kandidature je predložitev volilnega predloga. Vsak predlagatelj lahko vloži samo en volilni predlog. K volilnemu predlogu lahko člani Vzajemne dajejo podporo, pri čemer velja, da lahko vsak član Vzajemne poda podporo k samo enemu volilnemu predlogu.
Dovoljena je samokandidatura.
Vsak član Vzajemne s pasivno volilno pravico je lahko kandidiran večkrat.
Volilni predlog mora biti pravočasen in popoln. Enako velja tudi za soglasje h kandidaturi.
Volilni predlog in soglasje h kandidaturi je pravočasno, če:
– je predloženo oziroma vloženo od vključno 29. 3. 2019 do vključno 13. 4. 2019, na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., praviloma na vložišče Vzajemne, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana. V primeru osebne predložitve so uradne ure na vložišču Vzajemne, Mala ulica 5, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, in v soboto dne 13. 4. 2019 od 8. do 15. ure. Predložitev v soboto dne 13. 4. 2019 je možna izključno na vložišču Vzajemne, Mala ulica 5, Ljubljana.
Pravočasnost predložitve vlog oziroma obrazcev (volilni predlog, soglasja h kandidaturi) se presoja s prejemno teorijo – vloga je pravočasno predložena, če je volilna komisija oziroma zavarovalnica do vključno 13. 4. 2019 do opredeljene ure, na zahtevani naslov, prejela vlogo.
Če je vloga oddana na pošto, četudi priporočeno, npr. na dan 13. 4. 2019, volilna komisija oziroma zavarovalnica pa vlogo prejme npr. 15. 4. 2019, se šteje, da vloga ni predložena pravočasno, kot prepozna se zavrže.
Volilni predlog je popoln, če izpolnjuje naslednje vsebinske pogoje:
1. je predložen izključno na obrazcu 1A oziroma 1B, ki sta objavljena na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si;1
1 Obrazca 1A in 1B vsebujeta natančna navodila za izpolnjevanje in vlaganje.
2. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani člana Vzajemne v istem starostnem razredu kot je kandidat/i;
3. če volilni predlog vsebuje tudi podpornika/e, mora/jo biti podpornik/i v istem starostnem razredu kot predlagatelj in kandidat/i;
4. predlagani kandidat/i mora/jo imeti pasivno volilno pravico;
5. predlagatelj/i in podpornik/i mora/jo imeti aktivno volilno pravico;
6. vsebovati mora navedbo najmanj enega do skupaj največ tri kandidate;
7. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlaganega/ih kandidata/ov;
8. vsebovati mora priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča predlagatelja in podpornih članov;
9. vsebovati mora lastnoročni podpis predlagatelja in podpornika/ov;
10. vsebovati mora pisno izjavo predlaganega kandidata o soglasju h kandidaturi. Soglasje se lahko predloži na obrazcu »Soglasje h kandidaturi«,2 ki je objavljen na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si, prav tako pa se lahko predloži tudi na s strani kandidata lastno ustvarjenem dokumentu, pri čemer je pogoj za veljavnost takšnega dokumenta vsebnost bistvenih sestavin oziroma podatkov o kandidatu, kakor so opredeljeni na objavljenem obrazcu. Soglasje mora vsebovati lastnoročni podpis kandidata. Če je za istega kandidata že predloženo njegovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu, le-tega ni potrebno ponovno predložiti.
2 Obrazec vsebuje natančna navodila za izpolnjevanje in vlaganje.
Pravočasnost in popolnost vseh predloženih volilnih predlogov bo preizkusila volilna komisija v skladu z določbami tega razpisa, navodili za izpolnjevanje, ki jih vsebujejo volilni predlogi, ter določbami Pravilnika o volitvah.
Če je volilni predlog predložen prepozno, se zavrže. Če volilni predlog ni vložen na obrazcu 1A ali 1B, se zavrne.
Če ima volilni predlog vsebinske pomanjkljivosti ali ni popoln v skladu z zahtevami, ki jih določa ta razpis oziroma navodili za izpolnjevanje, ki jih vsebujejo volilni predlogi, ter določbami Pravilnika o volitvah, bo volilna komisija pozvala predlagatelja k odpravi vsebinskih pomanjkljivosti. Kot pravočasni se štejejo tisti popravki volilnih predlogov, ki jih predlagatelj v roku treh koledarskih dni po prejemu poziva k popravku predloži volilni komisiji.
V primerih, ko ima volilni predlog tudi po izteku roka za popravke vsebinske pomanjkljivosti, ki pa jih je mogoče v skladu z določbo 15. člena Pravilnika o volitvah odpravljati, volilna komisija izvede odpravo posameznih neskladij volilnega predloga, s ciljem zagotovitve njegove veljavnosti v ostalih elementih (v preostalem delu), ki so skladni z določbami Pravilnika o volitvah.
Največje število kandidatov posameznega starostnega razreda, ki se uvrsti na glasovnico posameznega starostnega razreda, je štiriinpetdeset. Morebitni presežek kandidatov v posameznem starostnem razredu bo volilna komisija izločila, in sicer na naslednji način:
– izločeni bodo kandidati z najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih podpor, ki jih je prejel kandidat s strani člana oziroma članov Vzajemne;
– če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ne bo mogoče ustrezno znižati števila kandidatov, se bo med kandidati, ki bodo imeli enak obseg podpore, izvedel žreb.
Vsi kandidati, ki bodo potrjeni s strani volilne komisije, bodo predstavljeni na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si, po posameznih starostnih razredih.
Če bodo v posameznem ali vseh starostnih razredih predlagani manj kot trije kandidati, se bo rok za predložitev volilnih predlogov podaljšal, kar bo ustrezno javno objavljeno.
Glasovanje
Tajno glasovanje s tiskanimi glasovnicami, ki ga bo vodila volilna komisija, bo izvedeno v torek, 28. 5. 2019, na volilni seji zastopnikov. Zastopniki, ki imajo pravico glasovati, bodo pravočasno pisno vabljeni k udeležbi na volilni seji.
Zastopnik ne more pooblastiti druge osebe, da zanj izvršuje aktivno volilno pravico.
Volilna komisija
Volilna komisija, ki pripravi in vodi volitve s sistemom kooptacije, ima sedem članov, in sicer: Mirjan Troha, predsednik komisije, Ana Bilbija, namestnica predsednika komisije, ter člani Matjaž Ukmar, Jože Benec, Polona Lindič (vsi navedeni izvoljeni s strani skupščine Vzajemne), Aleksandra Podgornik (predstavnica nadzornega sveta Vzajemne) in Neven Cvitanović (predstavnik uprave Vzajemne). Izid volitev v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, ki ga bo razglasila volilna komisija, bo objavljen na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si.
Dokumenti in informacije v zvezi z volitvami
Pravilnik o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki podrobneje določa volitve s sistemom kooptacije v skupščino zastopnikov članov Vzajemne in splošne volitve, obrazci 1A in 1B in Soglasje h kandidaturi ter drugi dokumenti, ki se jih uporablja v volilnem postopku, so na vpogled članom Vzajemne na sedežu Vzajemne, Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, ter na sedežih poslovnih enot Vzajemne, v tajništvu direktorja, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ter na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si, in sicer z upoštevanjem rokovnika posameznih volilnih opravil.
Kakršnekoli spremembe glede datumov izvedbe posameznih volilnih opravil, do katerih bi prišlo zaradi določenih zunanjih okoliščin, bodo pravočasno sporočene članom Vzajemne, in sicer z objavo na spletni strani Vzajemne, www.vzajemna.si.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.