Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Št. 430-12/2019-5 Ob-1730/19, Stran 593
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 96/15) – ZIPRS1617 in 13/18) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16), objavlja Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
javni razpis 
za izvedbo projekta »Obeležitev Svetovnega dneva beguncev«, št. 430-12/2019
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je v letih 2019, 2020 in 2021 priprava dogodka namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev, ki se obeležuje 20. 6., na katerem aktivno, vzajemno in vključujoče sodelujejo osebe z mednarodno zaščito, prosilci za mednarodno zaščito in predstavniki družbe sprejema. V letih 2020 in 2021 je predmet razpisa tudi izvedba spremljajočih aktivnosti pred Svetovnim dnevom beguncev z namenom ozavestiti prebivalce Republike Slovenije o splošni begunski tematiki s poudarkom na dobrih praksah ter izzivih, s katerimi se srečujejo prosilci za mednarodno zaščito ter osebe z mednarodno zaščito pri vključevanju v družbo.
Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih sklopov, in sicer:
– vsebinski sklop 1 (izvaja se v letih 2020 in 2021): skozi vse leto izvedba aktivnosti namenjenih ozaveščanju širše populacije o splošni begunski tematiki,
– vsebinski sklop 2 (izvede se v letih 2019, 2020 in 2021): izvedba javnega dogodka namenjenega obeležitvi Svetovnega dneva beguncev. Dogodek naj se izvede v Ljubljani v tednu, ko se obeležuje Svetovni dan beguncev.
Prijavitelji morajo ponuditi predlog javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa – posameznega vsebinskega sklopa. Projekt se bo izvajal od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju projekta, oziroma najkasneje do 30. 7. 2021.
Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, pri pristojnem sodišču v RS
ali
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in vključevanje,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
Vsebina projekta mora biti skladna s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
4. Merila za izbor
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih. V primeru, da vsebina projekta v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 93.
Merilo
Število možnih točk
1. Formalna ustreznost projektne prijave
(se ocenjuje ob prvem pregledu projektne prijave)
6
a) Ali je obrazec načrtovani projektni proračun (Priloga IV/7) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je računsko pravilen?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so stroški pravilno umeščeni v ustrezne kategorije stroškov?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so jasno podani opisi proračunskih vrstic?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
b) Ali je obrazec projektna prijava (Priloga IV/6-1) formalno ustrezno izpolnjen?
3
– Ali je skladen projektni proračun s proračunom v Prilogi IV/7?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali sta pri kazalnikih izpolnjeni ciljna in izhodiščna vrednost?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
– Ali so navedeni cilji projekta?
Ne (0 točk),
Da (1 točka)
2. Namen in cilji projekta so relevantni, konkretno opredeljeni in uresničljivi
10
– Ali sta namen in cilj projekta jasno opredeljena? Ali je s pomočjo izvedbe projekta možno uresničiti namen in cilj projekta iz razpisne dokumentacije?
Izpolnjuje v celoti
10
Izpolnjuje v večji meri
5-9
Izpolnjuje v manjši meri
1–4
Ne izpolnjuje
0
3. Cilji projekta so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih
5
– Ali je s pomočjo izvedbe projekta možno uresničiti cilje projekta v danih časovnih in finančnih okvirih iz razpisne dokumentacije?
Izpolnjuje v celoti
5
Izpolnjuje v večji meri
3
Izpolnjuje v manjši meri
1
Ne izpolnjuje
0
4. Stroškovna učinkovitost
10
– Ali so načrtovani stroški ustrezno ocenjeni in potrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti?
– Ali iz projektne prijave lahko sklepamo, na kakšen način so posamezni stroški ocenjeni?
– Ali so stroški realno ocenjeni?
– Ali so skladni s cenami na trgu?
– Ali so vsi stroški navedeni v finančnem načrtu nujni za izvedbo projekta?
Načrtovani stroški so neustrezno ocenjeni, ne gre za realno oceno, skladnost s cenami na trgu, ni podlage za njihovo oceno ali so nepotrebni za doseganje načrtovanih aktivnosti
0
Načrtovani stroški so pomanjkljivo ocenjeni 
5
Načrtovani stroški so odlično ocenjeni
10
5. Ali prijavitelj predvideva sodelovanje oseb z begunsko izkušnjo v projektu?
10
Prijavitelj ne predvideva sodelovanja z osebami z begunsko izkušnjo
0
Prijavitelj predvideva sodelovanje z eno osebo z begunsko izkušnjo
5
Prijavitelj predvideva sodelovanje dveh ali več oseb z begunsko izkušnjo
10
6. Usposobljenost za izvedbo projekta
10
– Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno kadrovsko strukturo?
– Ali prijavitelj razpolaga z ustrezno izobrazbeno strukturo izvajalcev za izvedbo projekta?
– Ali prijavitelj razpolaga z izvajalci z ustreznimi delovnimi izkušnjami za izvajanje projekta?
Prijavitelj ne razpolaga z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in/ali izkušnjami za vodenje projektov
0-vloga se izloči
Prijavitelj delno razpolaga z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in izkušnjami za vodenje projektov
5
Prijavitelj razpolaga z ustrezno z ustrezno izobrazbeno kadrovsko strukturo in izkušnjami za vodenje projektov
10
7. Dejavnosti obeležitvi Dneva beguncev so vključujoče
10
– Ali aktivnosti predvidene za obeležitev Svetovnega dneva begunca omogočajo sodelovanje večjega števila predstavnikov ciljnih populacij?
Dejavnosti niso vključujoče
0
Dejavnosti so v manjši meri vključujoče
5
Dejavnosti so v večji meri vključujoče
7
Dejavnosti so vključujoče
10
8. Dejavnosti ozaveščanja širše populacije so raznolike
10
– Ali so aktivnosti namenjene ozaveščanju širše populacije vsebinsko raznolike in upoštevajo različno spolno in starostno strukturo ciljnih populacij? Naročnik kot spremljevalne aktivnosti razume dejavnosti, ki bodo uporabnikom dostopne skozi ves čas trajanja projekta (npr. spletne strani, prisotnost na družabnih omrežjih ipd.) ali dejavnosti, ki so namenjene zgolj strokovni javnosti z namenom sekundarnega osveščanja širše javnosti (npr. tiskovne konference).
Dejavnosti niso raznolike
0
Dejavnosti so v manjši meri raznolike
5
Dejavnosti so v večji meri raznolike
7
Dejavnosti so raznolike
10
9. Spremljevalne aktivnosti so raznolike
10
– Ali so spremljevalne aktivnosti vsebinsko raznolike in upoštevajo različno spolno in starostno strukturo ciljnih populacij? Naročnik kot spremljevalne aktivnosti razume dejavnosti, ki bodo uporabnikom dostopne skozi ves čas trajanja projekta.
Dejavnosti niso raznolike
0
Dejavnosti so v manjši meri raznolike
5
Dejavnosti so v večji meri raznolike
7
Dejavnosti so raznolike
10
10. Pretekli izvedeni projekti prijavitelja
5
– Ali je prijavitelj v zadnjih osmih letih pred datumom objave javnega razpisa v Uradnem listu RS izvedel podobne medijske kampanje oziroma oglaševalske akcije?
Prijavitelj ima 5 ali več različnih referenc z izvajanjem podobnih projektov
5
Prijavitelj ima od 3 do 4 različne reference z izvajanjem podobnih projektov
3
Prijavitelj ima od 1 do 2 različni referenci z izvajanjem podobnih projektov
1
Prijavitelj nima referenc z izvajanjem podobnih projektov
0
11. Inovativnost prijavljenih aktivnosti
5
– Ali je prijavitelj prijavil inovativne aktivnosti pri izvedbi projekta?
Prijavitelj ni prijavil inovativnih aktivnosti.
0
Prijavitelj je delno prijavil inovativne aktivnosti.
3
Prijavitelj je prijavil inovativne aktivnosti.
5
12. Tveganje pri izvedbi dogodka in predvideni ukrepi
2
– Ali je prijavitelj predvidel morebitna tveganja pri izvedbi dogodka in ukrepe za njihovo odpravo?
Prijavitelj ni predvidel morebitnih tveganj pri izvedbi projekta in ukrepe.
0
Prijavitelj je predvidel morebitna tveganja pri izvedbi projekta in ukrepe.
2
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: skupna vrednost projekta je 60.000,00 EUR z DDV. Od tega je 10.000,00 EUR z DDV namenjenih za izvedbo dogodka v letu 2019, v letih 2020 in 2021 pa je za izvajanje aktivnosti in izvedbo dogodka namenjenih 25.000,00 EUR z DDV. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena iz sredstev Evropskega sklada za azil, migracije in vključevanje v višini 75 % ter iz proračuna RS v višini 25 %.
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 26. 4. 2019, najkasneje do 12. ure.
Prijavitelji oddajo vlogo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integraciji migrantov, Cesta v Gorice 15, Ljubljana
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Odpiranje bo potekalo predvidoma 26. 4. 2019, ob 13. uri.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 30 dneh od roka predložitve vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«.
Opozorilo: prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, spremembo razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitnih sprememb ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: gp.uoim@gov.si, s pripisom: »Dodatne informacije-javni razpis za izvedbo projekta »obeležitev svetovnega dneva beguncev«, št. 430-12/2019«.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.uoim.gov.si/, zgornji meni »O uradu«, levi meni »Javne objave«, »Javni razpisi«, in sicer najkasneje 4 dni pred potekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 15. 4. 2019.
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov