Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

800. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), stran 2267.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. marca 2019.
Št. 003-02-3/2019-2
Ljubljana, dne 28. marca 2019
Borut Pahor l.r.
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 2019 (ZIPRS1819-B) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) se v 28. členu v drugem odstavku v 11. točki za besedo »Predsedovanje« doda beseda »Svetu«.
2. člen 
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva samo, če je to zajeto v načrtu pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja v skladu z drugim odstavkom 91. člena in drugim odstavkom 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), in v NRP. Načrt pridobivanja nepremičnega in premičnega premoženja mora biti usklajen z NRP.«.
3. člen 
V 48. členu se v drugem odstavku znesek »3.255.112.170 eurov« nadomesti z zneskom »1.890.568.578 eurov«.
4. člen 
V 52. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Posredni uporabniki proračuna države in nefinančne družbe, v katerih ima država prevladujoč vpliv, se v letu 2019 lahko zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam do skupne višine 900.000.000 eurov, pri tem pa obseg zadolžitve in poroštev tistih posrednih uporabnikov proračuna države in nefinančnih družb, v katerih ima država prevladujoč vpliv, ki sodijo v sektor država, ne sme presegati 200.000.000 eurov.«.
5. člen 
V 60. členu se v četrtem odstavku odstotek »0,8 odstotka« nadomesti z odstotkom »en odstotek«.
V osmem odstavku se za besedo »predsedovanja« doda beseda »Svetu«.
6. člen 
Za 68. členom se doda nov 68.a člen, ki se glasi:
»68.a člen 
(uporaba sredstev splošne proračunske rezervacije za predsedovanje Svetu EU) 
Ne glede na prvi stavek drugega odstavka 42. člena ZJF se sredstva splošne proračunske rezervacije na podprogramu 030104 – Predsedovanje Svetu EU uporabljajo za vse namene predsedovanja Svetu EU, za katere se med letom izkaže, da niso načrtovana oziroma niso načrtovana v zadostnem obsegu.«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/19-2/20
Ljubljana, dne 20. marca 2019
EPA 387-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan l.r.
predsednik