Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1740/19, Stran 624
Svet zavoda Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci, na podlagi sklepa, sprejetega na 14. redni seji dne 18. 3. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj; v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2019. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke naj k pisni prijavi predložijo naslednje:
1) dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev o
– izobrazbi,
– pridobljenem nazivu,
– opravljenem strokovnem izpitu,
– opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma mora kandidat/-ka ravnateljski izpit opraviti v roku enega leta od začetka mandata,
– delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja ZPIZ-a),
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (pri krajevno pristojnem sodišču) (ne sme biti starejše od 30 dni);
2) program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
3) kratek življenjepis in e-naslov za obveščanje.
Navedeno pošljite v 10 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Odranci, Prešernova ulica 1, 9223 Odranci, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – ne odpiraj«. Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Odranci