Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Št. 671-0001/2019-201 Ob-1774/19, Stran 621
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje športa v letu 2019
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2019 sofinancirala naslednje programe:
– Sofinanciranje športnih programov:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (v nadaljevanju: ŠVOM prostočasno) 
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (ŠVOM PP)
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)
– Kakovostni šport (KŠ) 
– Vrhunski šport (VŠ) 
– Šport invalidov (ŠI) 
– Športna rekreacija (RE) 
– Šport starejših (ŠSta) 
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– Delovanje športnih društev in zvez 
– športna vzgoja odraslih s posebnimi potrebami
– program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami 
– Promocijske športne prireditve
– Programi za aktivne počitnice in počitniške programe
– Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi (šport, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo …), gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo in imajo sedež v občini najmanj eno leto, razen invalidskih društev, ki izvajajo dejavnost na območju Občine Ravne na Koroškem in so regijskega značaja,
– izvajajo športne programe na območju občine in imajo zanje:
1. zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
2. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
3. izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (dve uri tedensko); razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih programov in je obseg izvajanja področja športa v merilih drugače opredeljen,
4. v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa (vsi izvajalci LPŠ).
4.3. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani športni programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018) ter Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem 2019.
4.3.1. Sredstva, namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe za mladino se bodo:
– delila po ključu števila otrok po podanem poročilu o izvedenih zimskih in letnih počitnicah glede na stroške posamezne aktivnosti, do višine razpisanih sredstev, sredstva namenjena za aktivne počitnice in počitniške programe v letnem času so namenjena Zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
4.3.2. Sredstva za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje letnega programa športa se bodo:
– financirala v skladu z 18. in 19. členom Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2018).
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov v višini 148.608 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 3.000 €.
3. Programi za aktivne počitnice in počitniške programe v višini 14.059,00 €, od tega za zimske počitnice 3.921 € ter za letne počitnice 10.138 €.
4. Obratovanje in uporaba športnih objektov za izvajanje letnega programa športa v višini 60.000 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Javni razpis – Šport 2019«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana do 15. ure 23. 4. 2019 v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma oddana s priporočeno pošiljko do vključno 23. 4. 2019.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 24. 4. 2019 ob 12. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 29. 3. 2019 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri mag. Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2019.
Občina Ravne na Koroškem