Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1734/19, Stran 623
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) Svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi, Mariborska c. 30, 2352 Selnica ob Dravi, na podlagi sklepa 1. redne seje dne 18. 3. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 15/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 8. 2019.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi, Mariborska c. 30, 2352 Selnica ob Dravi, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis in dosedanje delovne izkušnje.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Selnica ob Dravi