Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

804. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba, stran 2325.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 5. redni seji dne 21. 3. 2019 sprejel
S K L E P 
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Šempeter - Vrtojba 
1. 
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna politična stranka dobila na volitvah.
2. 
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
3. 
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6 % sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
4. 
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
5. 
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat letno, in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune.
6. 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šempeter - Vrtojba, št. 01101-17/2014-6 z dne, 18. 12. 2014.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-6/2019-7
Šempeter pri Gorici, dne 21. marca 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.