Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

808. Sklep o spremembi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur, stran 2327.

  
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 4. redni seji 19. marca 2019 sprejel
S K L E P 
o spremembi cene storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur 
I. 
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Šentjur (Uradni list RS, št. 31/15) se skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne GJS varstva okolja, Odvajanje odpadnih voda v Občini Šentjur, ki ga je izdelalo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje, d.o.o., v februarju 2019 spremeni v delu, ki obsega ceno odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Spremeni se cena omrežnine, ki od 1. 4. 2019 dalje znaša 4,1159 EUR/mesec (brez DDV) za premer vodomera DN≤20.
Za ostale premere vodomerov se cena omrežnine preračuna po faktorjih iz Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).
Ostali sestavni deli cene odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ostanejo nespremenjeni.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 4. 2019 dalje.
Št. 354-35/2019(260)
Šentjur, dne 19. marca 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci l.r.