Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

VL 119784/2018 Os-1550/19, Stran 634
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Emona Plus, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o., Šmartinska cesta 130, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Irena Verbič, po odv. Alojzija Slava Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, ki ga zastopa Hartman Zoran – odvetnik, Dunajska cesta 10, Ljubljana, zaradi izterjave 768,00 EUR, sklenilo:
Dolžniku Senadu Mahmutovic, Erlachhofstrasse 17, Ludwigsburg, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Zoran Hartman, Dunajska 10, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2019