Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2019 z dne 29. 3. 2019

Kazalo

Ob-1739/19, Stran 623
Svet Vrtca Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 19. 3. 2019 razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predvideni začetek dela bo 1. 10. 2019.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat ga lahko pridobi v letu dni od dneva imenovanja),
– program vodenja Vrtca Martin Krpan Cerknica za mandatno obdobje,
– kratek življenjepis in opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko na naslov: Svet Vrtca Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Nepopolne vloge bodo izločene.
O imenovanju bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
V tekstu uporabljeni izraz ravnatelj v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Vrtca Martin Krpan Cerknica